Gå til indhold Spring til sidefod

Vilkår og betingelser for deltagelse i Bundatia-programmet på e-handelsplatforme

Disse vilkår og betingelser ("Aftale") regulerer forholdet mellem ZAFFIRO.AGENCY KLG ("ZAFFIRO") og den person ("Bruger"), der registrerer sig for at åbne en onlinebutik for Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd ("NEIT" ) inden for rammerne af et samarbejde mellem NEIT og ZAFFIRO, kendt som Bundatia-programmet.

Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer brugeren følgende bestemmelser:

1. Brugeroplysninger

Brugeren afgiver personlige data, herunder, men ikke begrænset til, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og kreditkortoplysninger med det formål at åbne, drive og promovere deres onlinebutik. Brugeren giver samtykke til, at ZAFFIRO bruger disse data til markedsførings-, salgsfremmende og administrative formål relateret til butikken og Bundatia-programmet. Alle personlige data vil blive opbevaret sikkert og i overensstemmelse med den schweiziske databeskyttelseslov (DSG). ZAFFIRO vil ikke sælge, udleje eller dele brugerens personlige data med tredjeparter uden for de formål, der er beskrevet i denne aftale, uden brugerens udtrykkelige samtykke.

2. ZAFFIROs forpligtelser

ZAFFIRO er ansvarlig for at udarbejde en omfattende månedlig salgsrapport til Brugerens online shop. Denne rapport vil omfatte, men er ikke begrænset til: samlet omsætning, opdeling af salg, procentdel af gebyrer, afholdte udgifter og alle andre relevante økonomiske data. ZAFFIRO sikrer dataens nøjagtighed og forpligter sig til at levere disse rapporter elektronisk, enten via en sikker online platform eller e-mail, inden udgangen af måneden efter rapporteringsperioden. Rapporterne vil være gennemsigtige og følge bedste regnskabspraksis og standarder og vil give brugeren mulighed for at få en klar forståelse af deres butiks økonomiske resultater.

3. Verifikationsgebyr

Verifikationsgebyret opkræves ikke af ZAFFIRO, men af markedspladsoperatøren med det formål at validere Brugerens betalingsmetode og sikre sikkerheden på dennes platform. Dette gebyr, der beløber sig til ca. 1 USD, vil blive opkrævet på brugerens kreditkort i startfasen af åbning af en online butik. Brugeren anerkender og accepterer dette engangsgebyr, der ikke kan refunderes. ZAFFIRO påtager sig intet ansvar for denne afgift, medmindre den er fejlagtigt opkrævet flere gange eller under omstændigheder uden for den beskrevne proces.

4. Vederlag

Indtægtsdelingsmodel

Brugerens indtjening er baseret på en indtægtsdelingsmodel udledt af onlinebutikkens overskud. Brugeren er berettiget til en andel på 25% af nettooverskuddet, som ZAFFIRO modtager fra NEIT. Nettoresultatet opgøres efter at alle driftsudgifter, gebyrer og omkostninger er fratrukket bruttoindtægten.

5. Udbetaling

Indtjening optjent af brugeren vil blive beregnet månedligt og dækker salg fra den 1. til den 31. i hver respektive måned. Udbetalinger vil blive foretaget til brugeren i slutningen af måneden efter faktureringsperioden. Brugeren vil modtage penge via den metode, de har valgt i deres profil, det være sig bankoverførsel, online betalingsplatforme eller andre aftalte metoder. Eventuelle gebyrer forbundet med overførslen eller modtagelse af midler skal afholdes af brugeren.

6. Definition af en succesfuldt etableret butik

En butik betragtes som 'etableret med succes' under følgende betingelser:

 

a) Butikken er blevet officielt åbnet på platformen specificeret af ZAFFIRO.

b) Der er overholdt en obligatorisk ventetid på 2 uger efter butikkens åbning.

 

Denne 2-ugers ventetid er afgørende for intern behandling og for at sikre butikkens parathed til videre opsætning og drift. NEIT vil først påbegynde opsætningen og konfigurationen af butikken efter afslutningen af denne 2-ugers periode.

7. Lukning af butikker

Stabiliteten og kontinuiteten i butikker er underlagt forskellige faktorer, hvoraf mange er uden for ZAFFIROs kontrol. Platforme som blandt andre Etsy har været kendt for lejlighedsvis at lukke butikker uden eksplicitte grunde. Mens ZAFFIRO stræber efter at sikre lang levetid og succes for hver butik, skal følgende anerkendes af brugeren:

a) ZAFFIRO forbeholder sig retten til at lukke enhver butik uden forudgående varsel, hvis brugeren bryder nogen retningslinjer, vilkår eller undlader at overholde platformskravene. 

b) ZAFFIRO er ikke ansvarlig eller ansvarlig for lukning af butikker fra tredjepartsplatforme. Der gives ingen garantier vedrørende permanent eller uafbrudt drift af nogen butik. 

c) I det uheldige tilfælde af en butiks lukning af en tredjepartsplatform, vil ZAFFIRO gøre en rimelig indsats for at kommunikere med platformen og bestræbe sig på at genoprette butikken. Resultatet er dog ikke garanteret og er underlagt tredjepartsplatformens skøn og politikker.

Brugere opfordres til jævnligt at tjekke retningslinjerne for tredjepartsplatforme, holde sig opdateret med deres politikker og handle ansvarligt for at sikre den fortsatte drift af deres butikker

8. Butiksåbningskrav

For at åbne en butik skal brugeren opfylde følgende kriterier:

  • Bo i et af landene på den godkendte liste.
  • Vær mindst 18 år gammel.
  • Ejer et personligt kredit- eller betalingskort. Forudbetalte kort accepteres ikke.

9. Butiksåbningsprocedure

Butikken skal oprettes med bistand fra ZAFFIRO og efter retningslinjerne fra ZAFFIRO. Det er bydende nødvendigt for brugeren at indtaste deres kreditkortoplysninger og personlige oplysninger, herunder nødvendig dokumentation. Når butikken er oprettet, skal brugeren give ZAFFIRO fuld adgang til butikken. Under opsætningsprocessen må Brugeren på intet tidspunkt logge ind i butikken.

Derudover forbeholder ZAFFIRO sig retten til at påbegynde åbningen af en eller flere onlinebutikker (Amazon, Zaffiron etc.) efter ZAFFIROs valg uden direkte opsyn eller udtrykkeligt samtykke fra Registranten. I sådanne tilfælde vil alle andre vilkår og betingelser, der er beskrevet i denne aftale, stadig gælde for driften af butikken/butikkerne.

10. Driftsansvar

Ved oprettelsen af butikken påtager ZAFFIRO det fulde ansvar for dens drift. Dette inkluderer, men er ikke begrænset til, produktliste, priser, marketingaktiviteter og kundeinteraktioner. Denne model fungerer på samme måde som et franchisesystem, hvor ZAFFIRO påtager sig alt det operationelle ansvar. Dette sikrer, at Brugeren ikke har nogen skattemæssige eller juridiske forpligtelser vedrørende butikkens forretningsaktiviteter.

11. Data- og privatlivssikring

Brugeren er forpligtet til at dele visse personlige og økonomiske oplysninger med det formål at oprette og drive butikken. ZAFFIRO forpligter sig til at håndtere sådanne data med største omhu og sikre dets fortrolighed og beskyttelse mod uautoriseret adgang i henhold til gældende databeskyttelseslove. 

For information om indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger henvises til vores Fortrolighedspolitik, som er inkorporeret i disse vilkår og betingelser ved henvisning.

12. Skattemæssige konsekvenser og ansvar

I betragtning af ZAFFIROs fuldstændige driftskontrol over butikkerne, er Brugeren fritaget for direkte erhvervsrelaterede skatteforpligtelser. Dog kan indtægten, der deles med brugeren, være underlagt personlig indkomstskat eller andre former for skatter i henhold til brugerens lokale jurisdiktion. Det er fortsat brugerens ansvar at indberette sådanne indtægter, hvis det er nødvendigt, og administrere eventuelle personlige skattemæssige konsekvenser. Brugere rådes til at rådføre sig med deres lokale skatterådgivere eller myndigheder for at få klarhed.

13. Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at alle intellektuelle ejendomsrettigheder relateret til onlineshoppen, inklusive men ikke begrænset til varemærker, logoer, ophavsretligt beskyttede materialer, designs og patenter, udelukkende og udelukkende tilhører NEIT. Enhver uautoriseret brug, reproduktion eller urigtig fremstilling af disse intellektuelle ejendomsrettigheder er strengt forbudt uden forudgående skriftligt samtykke fra NEIT. Brugere fundet i strid med denne klausul kan blive udsat for juridiske konsekvenser og opsigelse af denne aftale.

14. Opsigelse

en) Af ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG forbeholder sig retten til at opsige denne aftale under følgende omstændigheder:

  • Væsentligt brud på enhver bestemmelse fra brugerens side.
  • Uautoriseret brug af intellektuel ejendom.
  • Enhver handling eller adfærd, der kan skade ZAFFIROs omdømme eller forretning. 

Ved opsigelse af en af de førnævnte årsager vil brugerens adgang til onlineshoppen, deltagelse i Bundatia-programmet og eventuelle afventende udbetalinger blive suspenderet eller tilbageholdt.

b) Efter bruger: Denne aftale har en minimumsperiode på 2 år, hvor brugeren ikke kan opsige aftalen. Efter den indledende 2-årige periode kan brugeren opsige denne aftale ved at give et skriftligt varsel på mindst 30 dage til ZAFFIRO. Ved opsigelse fra brugerens side er brugeren muligvis ikke berettiget til ubetalt vederlag eller fremtidig indtjening fra Bundatia-programmet og skal returnere $50-belønningen, hvis butikken lukkes af brugeren.

15. Tvistbilæggelse

For alle tvister, der opstår fra eller i forbindelse med denne aftale, herunder eventuelle tvister om gyldigheden, fortolkningen, udførelsen eller opsigelsen af aftalen, er parterne enige om først at forsøge at løse sagen i mindelighed gennem forhandlinger. Hvis parterne ikke er i stand til at nå frem til en løsning inden for 30 dage, skal tvisten henvises til mægling eller voldgift i overensstemmelse med reglerne og procedurerne i Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI) eller enhver anden gensidigt aftalt mæglings- eller voldgiftsorganisation

16. Gældende lov og jurisdiktion

Denne aftale er underlagt og fortolket i overensstemmelse med den schweiziske lovgivning. Enhver retssag eller retssag, der udspringer af eller i forbindelse med denne aftale, skal udelukkende anlægges ved domstolene i Basel, Schweiz. Begge parter giver afkald på enhver indsigelse baseret på manglende personlig jurisdiktion eller forum ikke-bekvemmeligheder.

17. Hele aftalen

Denne aftale repræsenterer den fuldstændige forståelse og aftale mellem ZAFFIRO og brugeren, og erstatter alle tidligere forhandlinger, diskussioner og aftaler, hvad enten de er mundtlige eller skriftlige, relateret til emnet indeholdt heri.

18. Ændring af termin

ZAFFIRO.AGENCY KLG forbeholder sig retten til at ændre, revidere eller erstatte disse vilkår og betingelser efter eget skøn. Hvis en revision er væsentlig, vil ZAFFIRO give mindst 30 dages varsel, før eventuelle nye vilkår træder i kraft. Væsentlige ændringer vil udelukkende blive bestemt efter ZAFFIRO's skøn. Fortsat deltagelse i Bundatia-programmet af brugeren efter ændringer betyder accept af de reviderede vilkår.

19. God tro, loyalitet og sund fornuft

Parterne forpligter sig til at handle i god tro og anvende sund fornuft inden for rammerne af denne aftale. I tilfælde af uklarheder eller tvister som følge af denne aftale, forpligter parterne sig til at finde en mindelig løsning i god tros ånd og under hensyntagen til sund fornuft.

Ændret den 5. januar 2023