Doorgaan naar artikel Ga naar voettekst

Algemene voorwaarden voor deelname aan het Bundatia-programma op e-commerceplatforms

Deze Algemene Voorwaarden (“Overeenkomst”) regelen de relatie tussen ZAFFIRO.AGENCY KLG (“ZAFFIRO”) en de persoon (“Gebruiker”) die zich registreert om een online winkel te openen voor Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd (“NEIT” ) in het kader van een samenwerking tussen NEIT en ZAFFIRO, bekend als het Bundatia-programma.

Door deze Algemene Voorwaarden te aanvaarden, gaat de Gebruiker akkoord met de volgende bepalingen:

1. Gebruikersinformatie

De Gebruiker verstrekt persoonlijke gegevens, waaronder maar niet beperkt tot naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en creditcardgegevens, met als doel het openen, exploiteren en promoten van zijn online winkel. De Gebruiker stemt ermee in dat ZAFFIRO deze gegevens gebruikt voor marketing-, promotionele en administratieve doeleinden met betrekking tot de winkel en het Bundatia-programma. Alle persoonlijke gegevens worden veilig en in overeenstemming met de Zwitserse wet op de gegevensbescherming (DSG) opgeslagen. ZAFFIRO zal de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet verkopen, verhuren of delen met derden buiten de doeleinden die in deze Overeenkomst worden uiteengezet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gebruiker.

2. Verplichtingen van ZAFFIRO

ZAFFIRO is verantwoordelijk voor het opstellen van een uitgebreid maandelijks verkooprapport voor de online winkel van de gebruiker. Dit rapport omvat, maar is niet beperkt tot: totale inkomsten, uitsplitsing van de omzet, percentage van de vergoedingen, gemaakte kosten en alle andere relevante financiële gegevens. ZAFFIRO garandeert de juistheid van de gegevens en verbindt zich ertoe deze rapporten elektronisch te leveren, hetzij via een beveiligd online platform of via e-mail, tegen het einde van de maand die volgt op de rapportageperiode. De rapporten zullen transparant zijn en de beste boekhoudkundige praktijken en normen volgen, en zullen de gebruiker in staat stellen een duidelijk inzicht te krijgen in de financiële prestaties van zijn winkel.

3. Verificatiekosten

De verificatiekosten worden niet door ZAFFIRO in rekening gebracht, maar door de marktplaatsexploitant met als doel de betaalmethode van de Gebruiker te valideren en de veiligheid van zijn platform te garanderen. Deze vergoeding, die ongeveer 1 USD bedraagt, wordt in rekening gebracht op de creditcard van de Gebruiker tijdens de openingsfase van het openen van een online winkel. De Gebruiker erkent en gaat akkoord met deze eenmalige, niet-restitueerbare vergoeding. ZAFFIRO draagt geen verantwoordelijkheid voor deze kosten, tenzij deze per ongeluk meerdere keren in rekening worden gebracht of in omstandigheden die buiten het beschreven proces vallen.

4. Bezoldiging

Model voor het delen van inkomsten

De inkomsten van de Gebruiker zijn gebaseerd op een model voor het delen van inkomsten, afgeleid van de winst van de online winkel. De Gebruiker heeft recht op een aandeel van 25% in de nettowinst die ZAFFIRO ontvangt van NEIT. De nettowinst wordt bepaald nadat alle bedrijfskosten, vergoedingen en kosten zijn afgetrokken van de bruto-inkomsten.

5. Uitbetaling

De door de Gebruiker opgebouwde inkomsten worden maandelijks berekend en dekken de verkopen van de 1e tot en met de 31e van elke respectieve maand. Uitbetalingen worden aan de Gebruiker gedaan aan het einde van de maand die volgt op de factureringsperiode. De Gebruiker ontvangt geld via de methode die hij in zijn profiel heeft geselecteerd, of het nu gaat om bankoverschrijving, online betalingsplatforms of andere overeengekomen methoden. Eventuele kosten die verband houden met de overdracht of ontvangst van geld zijn voor rekening van de Gebruiker.

6. Definitie van een succesvol gevestigde winkel

Een winkel wordt als ‘succesvol opgericht’ beschouwd onder de volgende voorwaarden:

 

a) De winkel is officieel geopend op het door ZAFFIRO opgegeven platform.

b) Na de opening van de winkel is er een verplichte wachttijd van 2 weken in acht genomen.

 

Deze wachttijd van twee weken is cruciaal voor de interne verwerking en om ervoor te zorgen dat de winkel gereed is voor verdere inrichting en exploitatie. Pas na afloop van deze periode van 2 weken zal NEIT beginnen met het inrichten en configureren van de winkel.

7. Sluiting van winkels

De stabiliteit en continuïteit van winkels zijn afhankelijk van verschillende factoren, waarvan er vele buiten de invloedssfeer van ZAFFIRO liggen. Het is bekend dat platforms zoals onder meer Etsy af en toe winkels sluiten zonder expliciete redenen. Hoewel ZAFFIRO ernaar streeft de levensduur en het succes van elke winkel te garanderen, moet de gebruiker het volgende erkennen:

a) ZAFFIRO behoudt zich het recht voor om elke winkel zonder voorafgaande kennisgeving te sluiten als de Gebruiker richtlijnen of voorwaarden schendt of zich niet aan de platformvereisten houdt. 

b) ZAFFIRO is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de sluiting van winkels door platforms van derden. Er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de duurzaamheid of ononderbroken werking van een winkel. 

c) In het ongelukkige geval dat een winkel wordt gesloten door een platform van een derde partij, zal ZAFFIRO redelijke inspanningen leveren om met het platform te communiceren en ernaar te streven de winkel te herstellen. De uitkomst is echter niet gegarandeerd en is onderworpen aan de discretie en het beleid van het externe platform.

Gebruikers worden aangemoedigd om regelmatig de richtlijnen van platforms van derden te controleren, op de hoogte te blijven van hun beleid en verantwoordelijk te handelen om de continue werking van hun winkels te garanderen

8. Vereisten voor winkelopening

Om een winkel te openen, moet de Gebruiker aan de volgende criteria voldoen:

  • Woonachtig in een van de landen op de goedgekeurde lijst.
  • Minimaal 18 jaar oud zijn.
  • Bezit een persoonlijke creditcard of betaalkaart. Prepaidkaarten worden niet geaccepteerd.

9. Winkelopeningsprocedure

De winkel moet worden gecreëerd met de hulp van ZAFFIRO en volgens de richtlijnen van ZAFFIRO. Het is absoluut noodzakelijk dat de Gebruiker zijn creditcardgegevens en persoonlijke gegevens invoert, inclusief de benodigde documentatie. Zodra de winkel is aangemaakt, moet de Gebruiker ZAFFIRO volledige toegang tot de winkel verlenen. Tijdens het installatieproces mag de Gebruiker op geen enkel moment inloggen in de winkel.

Bovendien behoudt ZAFFIRO zich het recht voor om de opening van een of meer online winkels (Amazon, Zaffiron etc.) naar keuze van ZAFFIRO te initiëren zonder direct toezicht of expliciete toestemming van de Registreerder. In dergelijke gevallen blijven alle overige voorwaarden in deze Overeenkomst van toepassing op de exploitatie van de winkel(s).

10. Operationele verantwoordelijkheid

Bij het opzetten van de winkel neemt ZAFFIRO de volledige verantwoordelijkheid voor de werking ervan op zich. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, productvermeldingen, prijzen, marketingactiviteiten en klantinteracties. Dit model werkt op dezelfde manier als een franchisesysteem, waarbij ZAFFIRO alle operationele verantwoordelijkheden op zich neemt. Dit zorgt ervoor dat de Gebruiker geen fiscale of wettelijke verplichtingen heeft met betrekking tot de bedrijfsactiviteiten van de winkel.

11. Gegevens- en privacygarantie

De Gebruiker is verplicht om bepaalde persoonlijke en financiële informatie te delen met het oog op het opzetten en runnen van de winkel. ZAFFIRO belooft dergelijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen, waarbij de vertrouwelijkheid en bescherming tegen ongeoorloofde toegang wordt gewaarborgd, in overeenstemming met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming. 

Voor informatie over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw persoonlijke gegevens kunt u onze Privacybeleid, dat door verwijzing in deze Algemene Voorwaarden is opgenomen.

12. Fiscale implicaties en verantwoordelijkheden

Gezien de volledige operationele controle van ZAFFIRO over de winkels, is de Gebruiker vrijgesteld van directe bedrijfsgerelateerde belastingverplichtingen. De inkomsten die met de Gebruiker worden gedeeld, kunnen echter onderworpen zijn aan personenbelasting of andere vormen van belastingen, afhankelijk van het lokale rechtsgebied van de Gebruiker. Het blijft de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om dergelijke inkomsten, indien nodig, te melden en eventuele persoonlijke fiscale implicaties te beheren. Gebruikers wordt geadviseerd om voor duidelijkheid hun lokale belastingadviseurs of autoriteiten te raadplegen.

13. Intellectuele eigendomsrechten

De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de online winkel, inclusief maar niet beperkt tot handelsmerken, logo's, auteursrechtelijk beschermde materialen, ontwerpen en patenten, uitsluitend en exclusief toebehoren aan NEIT. Elk ongeoorloofd gebruik, reproductie of verkeerde voorstelling van deze intellectuele eigendomsrechten is ten strengste verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NEIT. Gebruikers die deze clausule schenden, kunnen te maken krijgen met juridische gevolgen en beëindiging van deze Overeenkomst.

14. Beëindiging

A) Door ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst te beëindigen onder de volgende omstandigheden:

  • Materiële schending van enige bepaling door de Gebruiker.
  • Ongeoorloofd gebruik van intellectueel eigendom.
  • Alle acties of gedragingen die de reputatie of het bedrijf van ZAFFIRO kunnen schaden. 

Bij beëindiging om een van de bovengenoemde redenen worden de toegang van de Gebruiker tot de online winkel, deelname aan het Bundatia-programma en eventuele lopende uitbetalingen opgeschort of ingehouden.

B) Per gebruiker: Deze Overeenkomst heeft een minimale looptijd van 2 jaar, gedurende welke Gebruiker de Overeenkomst niet kan opzeggen. Na de initiële termijn van 2 jaar kan de Gebruiker deze Overeenkomst beëindigen door ZAFFIRO hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen, met een termijn van minimaal 30 dagen. Bij beëindiging door de Gebruiker heeft de Gebruiker mogelijk geen recht op onbetaalde vergoedingen of toekomstige inkomsten uit het Bundatia-programma en moet hij de $50-beloning terugbetalen als de winkel door de Gebruiker wordt gesloten.

15. Geschillenbeslechting

Voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst, inclusief eventuele geschillen over de geldigheid, interpretatie, uitvoering of beëindiging van de Overeenkomst, komen de partijen overeen om eerst te proberen de kwestie in der minne op te lossen door middel van onderhandelingen. Als de partijen er niet in slagen binnen 30 dagen tot een oplossing te komen, wordt het geschil verwezen naar bemiddeling of arbitrage in overeenstemming met de regels en procedures van het Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI) of een andere onderling overeengekomen bemiddelings- of arbitrageorganisatie.

16. Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Zwitserland. Elke juridische actie of procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst moet uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbanken van Bazel, Zwitserland. Beide partijen zien af van eventuele bezwaren op basis van een gebrek aan persoonlijke jurisdictie of forum non conveniens.

17. Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige afspraak en overeenkomst tussen ZAFFIRO en de Gebruiker en vervangt alle eerdere onderhandelingen, discussies en overeenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk, met betrekking tot het onderwerp dat hierin is opgenomen.

18. Wijziging van de looptijd

ZAFFIRO.AGENCY KLG behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, herzien of vervangen. Als een herziening aanzienlijk is, zal ZAFFIRO dit ten minste 30 dagen van tevoren melden voordat nieuwe voorwaarden van kracht worden. Materiële wijzigingen worden uitsluitend naar goeddunken van ZAFFIRO bepaald. Voortdurende deelname aan het Bundatia-programma door de Gebruiker na wijzigingen betekent aanvaarding van de herziene voorwaarden.

19. Goede trouw, loyaliteit en gezond verstand

De partijen verbinden zich ertoe te goeder trouw te handelen en hun gezond verstand toe te passen binnen het kader van deze Overeenkomst. In geval van onduidelijkheden of geschillen die voortvloeien uit deze Overeenkomst, verbinden de partijen zich ertoe een minnelijke oplossing te vinden in een geest van goede trouw en rekening houdend met het gezond verstand.

Gewijzigd per 5 januari 2023