Mine sisu juurde Liikuge jalusesse

E-kaubanduse platvormide programmis Bundatia osalemise tingimused

Need nõuded ja tingimused („Leping”) reguleerivad suhteid ZAFFIRO.AGENCY KLG („ZAFFIRO“) ja üksikisiku („Kasutaja“) vahel, kes registreerub Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd („NEIT“) veebipoe avamiseks. ) NEITi ja ZAFFIRO koostöö raames, mida tuntakse Bundatia programmina.

Nõustudes käesolevate tingimustega, nõustub kasutaja järgmiste sätetega:

1. Kasutajateave

Kasutaja esitab isikuandmeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, nime, aadressi, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja krediitkaardi andmeid oma veebipoe avamiseks, haldamiseks ja reklaamimiseks. Kasutaja annab nõusoleku, et ZAFFIRO kasutab neid andmeid poe ja Bundatia programmiga seotud turundus-, reklaami- ja halduseesmärkidel. Kõik isikuandmed salvestatakse turvaliselt ja kooskõlas Šveitsi andmekaitseseadusega (DSG). ZAFFIRO ei müü, rendi ega jaga kasutaja isikuandmeid kolmandate isikutega väljaspool käesolevas lepingus kirjeldatud eesmärke ilma kasutaja selgesõnalise nõusolekuta.

2. ZAFFIRO kohustused

ZAFFIRO vastutab kasutaja veebipoe igakuise põhjaliku müügiaruande koostamise eest. See aruanne sisaldab, kuid ei piirdu: kogutulu, müügi jaotust, tasude protsentuaalset osakaalu, kantud kulusid ja muid asjakohaseid finantsandmeid. ZAFFIRO tagab andmete täpsuse ja kohustub edastama need aruanded elektrooniliselt, kas turvalise veebiplatvormi või meili teel, aruandeperioodile järgneva kuu lõpuks. Aruanded on läbipaistvad, järgides parimaid raamatupidamistavasid ja -standardeid ning võimaldavad kasutajal saada selge ülevaate oma poe finantstulemustest.

3. Kinnitustasu

Kontrollimistasu ei võta ZAFFIRO, vaid turuplatsi operaator, et kinnitada kasutaja makseviisi ja tagada oma platvormi turvalisus. See tasu, mille suurus on ligikaudu 1 USD, võetakse kasutaja krediitkaardilt veebipoe avamise algatamise etapis. Kasutaja tunnistab ja nõustub selle ühekordse tagastamatu tasuga. ZAFFIRO ei vastuta selle tasu eest, välja arvatud juhul, kui seda võetakse ekslikult mitu korda või asjaoludel, mis ei kuulu kirjeldatud protsessi.

4. Töötasu

Tulude jagamise mudel

Kasutaja sissetulekud põhinevad veebipoe kasumist tuletatud tulude jagamise mudelil. Kasutajal on õigus saada 25% osa puhaskasumist, mille ZAFFIRO saab NEIT-ilt. Puhaskasum määratakse pärast kõigi tegevuskulude, tasude ja kulude mahaarvamist brutotulust.

5. Väljamakse

Kasutajale kogunenud tulu arvestatakse igakuiselt, hõlmates müüki iga vastava kuu 1.-31. Väljamaksed tehakse Kasutajale arveldusperioodile järgneva kuu lõpus. Kasutaja saab raha kätte oma profiilis valitud meetodi kaudu, olgu selleks pangaülekanne, veebimakseplatvormid või muud kokkulepitud meetodid. Kõik raha ülekandmise või vastuvõtmisega seotud tasud kannab kasutaja.

6. Edukalt loodud kaupluse määratlus

Pood loetakse „edukalt asutatuks” järgmistel tingimustel:

 

a) Pood on ametlikult avatud ZAFFIRO määratud platvormil.

b) Pärast kaupluse avamist on järgitud 2-nädalast kohustuslikku ooteaega.

 

See 2-nädalane ooteaeg on sisemise töötlemise ja poe valmisoleku tagamiseks edasiseks seadistamiseks ja toimimiseks ülioluline. NEIT alustab poe seadistamist ja seadistamist alles pärast selle 2-nädalase perioodi lõppu.

7. Kaupluste sulgemine

Kaupluste stabiilsus ja järjepidevus sõltuvad erinevatest teguritest, millest paljud on väljaspool ZAFFIRO kontrolli. On teada, et platvormid nagu Etsy sulgevad aeg-ajalt poode ilma selgesõnaliste põhjusteta. Kuigi ZAFFIRO püüab tagada iga poe pikaealisuse ja edu, peab kasutaja tunnistama järgmist:

a) ZAFFIRO jätab endale õiguse sulgeda mis tahes kauplus ilma ette teatamata, kui kasutaja rikub juhiseid, tingimusi või ei järgi platvormi nõudeid. 

b) ZAFFIRO ei vastuta ega vastuta poodide sulgemise eest kolmandate osapoolte platvormide poolt. Ühegi kaupluse püsivuse või katkematu töö osas ei garanteerita. 

c) Kui poe suletakse mõne kolmanda osapoole platvormi poolt, teeb ZAFFIRO mõistlikke jõupingutusi platvormiga suhtlemiseks ja püüab kauplust taastada. Tulemus ei ole aga garanteeritud ja selle suhtes kohaldatakse kolmanda osapoole platvormi äranägemist ja eeskirju.

Kasutajaid julgustatakse sageli kontrollima kolmandate osapoolte platvormide juhiseid, olema kursis nende eeskirjadega ja tegutsema vastutustundlikult, et tagada oma kaupluste pidev töö.

8. Nõuded poe avamisele

Poe avamiseks peab Kasutaja vastama järgmistele kriteeriumidele:

  • Elage ühes heakskiidetud nimekirjas olevatest riikidest.
  • Ole vähemalt 18-aastane.
  • Omada isiklikku krediit- või deebetkaarti. Ettemakstud kaarte ei aktsepteerita.

9. Poe avamise protseduur

Pood tuleb luua ZAFFIRO abiga ja järgides ZAFFIRO antud juhiseid. Kasutaja peab tingimata sisestama oma krediitkaardiandmed ja isiklikud andmed, sealhulgas vajalikud dokumendid. Kui pood on loodud, peab kasutaja andma ZAFFIRO-le täieliku juurdepääsu poele. Seadistamise käigus ei tohi Kasutaja mitte mingil ajal poodi sisse logida.

Lisaks jätab ZAFFIRO endale õiguse algatada ühe või mitme veebipoe (Amazon, Zaffiron jne) avamine ZAFFIRO valikul ilma Registreerija otsese järelevalve või selgesõnalise nõusolekuta. Sellistel juhtudel kehtivad kaupluse (poodide) tegevusele endiselt kõik muud käesolevas lepingus kirjeldatud tingimused.

10. Operatiivne vastutus

Poe loomisel võtab ZAFFIRO kogu vastutuse selle toimimise eest. See hõlmab, kuid mitte ainult, tooteloendit, hinnakujundust, turundustegevust ja klientidega suhtlemist. See mudel toimib sarnaselt frantsiisisüsteemiga, kus ZAFFIRO võtab enda peale kõik operatiivsed kohustused. See tagab, et Kasutajal ei ole poe äritegevusega seotud maksu- ega juriidilisi kohustusi.

11. Andmete ja privaatsuse tagamine

Kasutaja on kohustatud jagama teatud isiku- ja finantsteavet, et poe luua ja käitada. ZAFFIRO kohustub käsitlema selliseid andmeid ülima hoolega, tagades nende konfidentsiaalsuse ja kaitse volitamata juurdepääsu eest vastavalt kehtivatele andmekaitseseadustele. 

Teavet teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise kohta leiate meie veebisaidilt Privaatsuspoliitika, mis on viitena lisatud käesolevatesse tingimustesse.

12. Maksualased tagajärjed ja kohustused

Arvestades ZAFFIRO täielikku operatiivkontrolli kaupluste üle, on Kasutaja vabastatud otsestest ettevõtlusega seotud maksukohustustest. Kasutajaga jagatud tulu võidakse siiski maksustada üksikisiku tulumaksuga või muul viisil vastavalt Kasutaja kohalikule jurisdiktsioonile. Kasutaja vastutab vajaduse korral sellistest tuludest teatamise ja isiklike maksumõjude haldamise eest. Kasutajatel soovitatakse selguse huvides konsulteerida kohalike maksunõustajate või ametiasutustega.

13. Intellektuaalomandi õigused

Kasutaja tunnistab ja nõustub, et kõik e-poega seotud intellektuaalomandi õigused, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaubamärgid, logod, autoriõigustega kaitstud materjalid, disainilahendused ja patendid, kuuluvad ainuisikuliselt ja eranditult NEIT-ile. Nende intellektuaalomandi õiguste igasugune volitamata kasutamine, reprodutseerimine või valeandmete esitamine on rangelt keelatud ilma NEIT-i eelneva kirjaliku nõusolekuta. Kasutajaid, kes rikuvad seda punkti, võivad oodata õiguslikud tagajärjed ja käesolev leping lõpetada.

14. Lõpetamine

a) ZAFFIRO poolt: ZAFFIRO.AGENCY KLG jätab endale õiguse leping lõpetada järgmistel asjaoludel:

  • Mis tahes sätte oluline rikkumine Kasutaja poolt.
  • Intellektuaalomandi volitamata kasutamine.
  • Mis tahes tegevus või käitumine, mis võib kahjustada ZAFFIRO mainet või äri. 

Lepingu lõpetamisel eelnimetatud põhjustel peatatakse või peatatakse kasutaja juurdepääs veebipoele, osalemine Bundatia programmis ja kõik pooleliolevad väljamaksed.

b) Kasutaja poolt: Käesoleva Lepingu minimaalne tähtaeg on 2 aastat, mille jooksul ei või Kasutaja Lepingut lõpetada. Pärast esialgset 2-aastast tähtaega võib kasutaja käesoleva lepingu lõpetada, teatades sellest ZAFFIROle kirjalikult vähemalt 30 päeva ette. Kasutaja lõpetamisel ei pruugi kasutajal olla õigust Bundatia programmist saadavale maksmata tasule või tulevasele sissetulekule ning ta peab tagastama $50 preemia, kui kasutaja poe sulgeb.

15. Vaidluste lahendamine

Kõigi käesolevast Lepingust tulenevate või sellega seotud vaidluste korral, sealhulgas lepingu kehtivuse, tõlgendamise, täitmise või lõpetamise üle, lepivad pooled kokku, et esmalt püüavad pooled lahendada küsimuse sõbralikult läbirääkimiste teel. Kui pooled ei suuda 30 päeva jooksul lahendust leida, suunatakse vaidlus vahendus- või vahekohtusse vastavalt Šveitsi Kodade Arbitraažiinstitutsiooni (SCAI) või mõne muu vastastikku kokkulepitud vahendus- või vahekohtuorganisatsiooni reeglitele ja protseduuridele.

16. Kohaldatav seadus ja jurisdiktsioon

Käesolevat lepingut reguleerivad ja seda tõlgendatakse vastavalt Šveitsi seadustele. Kõik käesolevast lepingust tulenevad või sellega seotud kohtuhagi või menetlused tuleb algatada ainult Šveitsi Baseli kohtutes. Mõlemad pooled loobuvad vastuväidetest, mis põhinevad isikliku jurisdiktsiooni puudumisel või forum non conveniens'il.

17. Kogu leping

See leping kujutab endast täielikku arusaamist ja kokkulepet ZAFFIRO ja kasutaja vahel, mis asendab kõik eelnevad läbirääkimised, arutelud ja kokkulepped, olgu siis suulised või kirjalikud, mis on seotud selles sisalduva teemaga.

18. Tähtaja muutmine

ZAFFIRO.AGENCY KLG jätab endale õiguse neid tingimusi oma äranägemise järgi muuta, läbi vaadata või asendada. Kui muudatus on oluline, teatab ZAFFIRO enne uute tingimuste jõustumist vähemalt 30 päeva ette. Olulised muudatused tehakse kindlaks ainult ZAFFIRO äranägemisel. Kasutaja jätkuv osalemine Bundatia programmis pärast muudatusi tähendab muudetud tingimustega nõustumist.

19. Heausk, lojaalsus ja terve mõistus

Pooled kohustuvad tegutsema heas usus ja järgima tervet mõistust käesoleva lepingu raames. Käesolevast Lepingust tulenevate ebaselguste või vaidluste korral kohustuvad pooled leidma heas usus ja tervet mõistust arvestades sõbraliku lahenduse.

Muudetud 05.01.2023 seisuga