Hoppa till innehållet Hoppa till sidfoten

Regler och villkor för deltagande i Bundatia-programmet på e-handelsplattformar

Dessa villkor ("Avtalet") reglerar förhållandet mellan ZAFFIRO.AGENCY KLG ("ZAFFIRO") och individen ("Användare") som registrerar sig för att öppna en onlinebutik för Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd ("NEIT" ) inom ramen för ett samarbete mellan NEIT och ZAFFIRO, känt som Bundatia-programmet.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker användaren till följande bestämmelser:

1. Användarinformation

Användaren tillhandahåller personuppgifter inklusive, men inte begränsat till, namn, adress, e-postadress, telefonnummer och kreditkortsuppgifter i syfte att öppna, driva och marknadsföra sin onlinebutik. Användaren samtycker till att ZAFFIRO använder dessa uppgifter för marknadsförings-, reklam- och administrativa ändamål relaterade till butiken och Bundatia-programmet. Alla personuppgifter kommer att lagras säkert och i enlighet med den schweiziska dataskyddslagen (DSG). ZAFFIRO kommer inte att sälja, hyra ut eller dela användarens personuppgifter med tredje part utanför de syften som beskrivs i detta avtal utan användarens uttryckliga medgivande.

2. ZAFFIROs skyldigheter

ZAFFIRO ansvarar för att sammanställa en omfattande månatlig försäljningsrapport för Användarens onlinebutik. Denna rapport kommer att inkludera, men är inte begränsad till: totala intäkter, uppdelning av försäljning, procentandel av avgifter, uppkomna kostnader och alla andra relevanta finansiella data. ZAFFIRO säkerställer att uppgifterna är korrekta och förbinder sig att leverera dessa rapporter elektroniskt, antingen via en säker onlineplattform eller e-post, i slutet av månaden efter rapporteringsperioden. Rapporterna kommer att vara transparenta, följa bästa redovisningspraxis och standarder, och kommer att tillåta användaren att få en tydlig förståelse av sin butiks ekonomiska resultat.

3. Verifieringsavgift

Verifieringsavgiften tas inte ut av ZAFFIRO utan av marknadsplatsoperatören i syfte att validera Användarens betalningsmetod och säkerställa säkerheten för dess plattform. Denna avgift, som uppgår till cirka 1 USD, kommer att debiteras på Användarens kreditkort vid startfasen av att öppna en onlinebutik. Användaren bekräftar och samtycker till denna engångsavgift, ej återbetalningsbar. ZAFFIRO tar inget ansvar för denna avgift såvida den inte debiteras felaktigt flera gånger eller under omständigheter utanför den beskrivna processen.

4. Ersättning

Intäktsdelningsmodell

Användarens intäkter baseras på en intäktsdelningsmodell som härrör från onlinebutikens vinster. Användaren har rätt till en andel på 25% av nettovinsten som ZAFFIRO erhåller från NEIT. Nettovinsten fastställs efter att alla driftskostnader, avgifter och kostnader har dragits av från bruttointäkterna.

5. Utbetalning

Intäkter som samlats in av användaren kommer att beräknas månadsvis, och täcka försäljningen från den 1:a till den 31:a i respektive månad. Utbetalningar kommer att göras till Användaren i slutet av månaden efter faktureringsperioden. Användaren kommer att få pengar via den metod som de har valt i sin profil, oavsett om det är banköverföring, onlinebetalningsplattformar eller andra överenskomna metoder. Eventuella avgifter i samband med överföringen eller mottagandet av pengar ska bäras av Användaren.

6. Definition av en framgångsrikt etablerad butik

En butik anses vara "framgångsrik etablerad" under följande villkor:

 

a) Butiken har officiellt öppnats på den plattform som specificerats av ZAFFIRO.

b) En obligatorisk väntetid på 2 veckor har iakttagits efter butikens öppnande.

 

Denna 2-veckors väntetid är avgörande för intern bearbetning och för att säkerställa butikens beredskap för vidare installation och drift. NEIT kommer att påbörja installationen och konfigurationen av butiken först efter utgången av denna 2-veckorsperiod.

7. Stängning av butiker

Stabiliteten och kontinuiteten i butiker är föremål för olika faktorer, av vilka många ligger utanför ZAFFIRO:s kontroll. Plattformar som Etsy, bland andra, har varit kända för att ibland stänga butiker utan uttryckliga skäl. Medan ZAFFIRO strävar efter att säkerställa livslängden och framgången för varje butik, måste följande erkännas av användaren:

a) ZAFFIRO förbehåller sig rätten att stänga vilken butik som helst utan föregående meddelande om användaren bryter mot några riktlinjer, villkor eller inte följer plattformskraven. 

b) ZAFFIRO är inte ansvarigt eller ansvarigt för stängning av butiker av tredje parts plattformar. Inga garantier ges angående varaktighet eller oavbruten drift av någon butik. 

c) I den olyckliga händelsen av en butiks stängning av en tredjepartsplattform kommer ZAFFIRO att göra rimliga ansträngningar för att kommunicera med plattformen och sträva efter att återinföra butiken. Resultatet är dock inte garanterat och är föremål för tredjepartsplattformens bedömning och policyer.

Användare uppmuntras att regelbundet kontrollera riktlinjerna för tredjepartsplattformar, hålla sig uppdaterade med sina policyer och agera ansvarsfullt för att säkerställa att deras butiker fungerar kontinuerligt.

8. Butiksöppningskrav

För att öppna en butik måste användaren uppfylla följande kriterier:

  • Bosatt i något av länderna på den godkända listan.
  • Var minst 18 år gammal.
  • Äga ett personligt kredit- eller betalkort. Förbetalda kort accepteras inte.

9. Butiksöppningsprocedur

Butiken måste skapas med hjälp av ZAFFIRO och enligt riktlinjerna från ZAFFIRO. Det är absolut nödvändigt för användaren att ange sina kreditkortsuppgifter och personlig information, inklusive nödvändig dokumentation. När butiken har skapats måste användaren ge ZAFFIRO full tillgång till butiken. Under installationsprocessen får användaren inte logga in i butiken när som helst.

Dessutom förbehåller sig ZAFFIRO rätten att initiera öppnandet av en eller flera onlinebutiker (Amazon, Zaffiron etc.) efter ZAFFIROs val utan direkt övervakning eller uttryckligt medgivande från den registrerade. I sådana fall kommer alla andra villkor som beskrivs i detta avtal fortfarande att gälla för driften av butiken/butikerna.

10. Operativt ansvar

När butiken startas tar ZAFFIRO fullt ansvar för dess drift. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, produktinformation, prissättning, marknadsföringsaktiviteter och kundinteraktioner. Denna modell fungerar på samma sätt som ett franchisesystem, där ZAFFIRO tar på sig allt operativt ansvar. Detta säkerställer att Användaren inte har några skatte- eller juridiska skyldigheter avseende butikens affärsverksamhet.

11. Data- och integritetssäkring

Användaren är skyldig att dela viss personlig och finansiell information i syfte att upprätta och driva butiken. ZAFFIRO förbinder sig att hantera sådan data med största försiktighet och säkerställa dess konfidentialitet och skydd mot obehörig åtkomst, enligt gällande dataskyddslagar. 

För information om insamling, användning och avslöjande av din personliga information, se vår Integritetspolicy, som införlivas i dessa användarvillkor genom referens.

12. Skattekonsekvenser och ansvar

Med tanke på ZAFFIROs fullständiga operativa kontroll över butikerna är Användaren befriad från direkta affärsrelaterade skatteplikter. Däremot kan intäkterna som delas med användaren vara föremål för personlig inkomstskatt eller andra former av skatter enligt användarens lokala jurisdiktion. Det förblir Användarens ansvar att rapportera sådan inkomst, om nödvändigt, och hantera eventuella personliga skattekonsekvenser. Användare rekommenderas att rådgöra med sina lokala skatterådgivare eller myndigheter för klarhet.

13. Immateriella rättigheter

Användaren erkänner och samtycker till att alla immateriella rättigheter relaterade till onlinebutiken, inklusive men inte begränsat till varumärken, logotyper, upphovsrättsskyddat material, design och patent, enbart och exklusivt tillhör NEIT. All otillåten användning, reproduktion eller felaktig framställning av dessa immateriella rättigheter är strängt förbjuden utan föregående skriftligt medgivande från NEIT. Användare som bryter mot denna klausul kan få juridiska konsekvenser och uppsägning av detta avtal.

14. Uppsägning

a) Av ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG förbehåller sig rätten att säga upp detta avtal under följande omständigheter:

  • Väsentligt brott mot någon bestämmelse från Användarens sida.
  • Otillåten användning av immateriella rättigheter.
  • Alla handlingar eller beteenden som kan skada ZAFFIROs rykte eller verksamhet. 

Vid uppsägning av någon av de ovannämnda anledningarna kommer Användarens tillgång till onlinebutiken, deltagande i Bundatia-programmet och eventuella väntande utbetalningar att stängas av eller hållas inne.

b) Av användare: Detta avtal har en minimiperiod på 2 år, under vilken Användaren inte får säga upp avtalet. Efter den inledande 2-årsperioden kan Användaren säga upp detta Avtal genom att lämna ett skriftligt meddelande på minst 30 dagar till ZAFFIRO. Vid uppsägning av Användaren kan Användaren inte ha rätt till någon obetald ersättning eller framtida intäkter från Bundatia-programmet och måste returnera belöningen $50 om butiken stängs av Användaren.

15. Tvistlösning

För alla tvister som uppstår från eller i samband med detta avtal, inklusive eventuella tvister om giltigheten, tolkningen, utförandet eller uppsägningen av avtalet, är parterna överens om att först försöka lösa frågan i godo genom förhandlingar. Om parterna inte kan nå en lösning inom 30 dagar, ska tvisten hänskjutas till medling eller skiljedom i enlighet med reglerna och förfarandena för Swiss Chambers' Arbitration Institution (SCAI) eller någon annan ömsesidigt överenskommen medlings- eller skiljedomsorganisation

16. Tillämplig lag och jurisdiktion

Detta avtal styrs av och tolkas i enlighet med lagarna i Schweiz. Alla rättsliga åtgärder eller förfaranden som härrör från eller i samband med detta avtal måste uteslutande väckas vid domstolarna i Basel, Schweiz. Båda parter avstår från alla invändningar baserade på bristande personlig jurisdiktion eller forum non conveniens.

17. Hela avtalet

Detta avtal representerar den fullständiga förståelsen och avtalet mellan ZAFFIRO och Användaren, och ersätter alla tidigare förhandlingar, diskussioner och överenskommelser, vare sig de är muntliga eller skriftliga, relaterade till ämnet häri.

18. Ändring av termin

ZAFFIRO.AGENCY KLG förbehåller sig rätten att ändra, revidera eller ersätta dessa villkor efter eget gottfinnande. Om en revidering är betydande kommer ZAFFIRO att meddela minst 30 dagars varsel innan nya villkor träder i kraft. Materialändringar kommer att bestämmas enbart efter ZAFFIRO:s gottfinnande. Fortsatt deltagande i Bundatia-programmet av Användaren efter ändringar innebär att de ändrade villkoren accepteras.

19. God tro, lojalitet och sunt förnuft

Parterna förbinder sig att handla i god tro och att tillämpa sunt förnuft inom ramen för detta avtal. I händelse av oklarheter eller tvister som uppstår från detta avtal åtar sig parterna att hitta en uppgörelse i god tro och med hänsyn till sunt förnuft.

Ändrad från och med den 5 januari 2023