Přejít na obsah Přejít na zápatí

Podmínky účasti v programu Bundatia na platformách elektronického obchodu

Tyto obchodní podmínky („Smlouva“) upravují vztah mezi ZAFFIRO.AGENCY KLG („ZAFFIRO“) a jednotlivcem („Uživatel“), který se zaregistruje k otevření online obchodu pro Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd („NEIT“ ) v rámci spolupráce mezi NEIT a ZAFFIRO, známé jako program Bundatia.

Přijetím těchto podmínek souhlasí uživatel s následujícími ustanoveními:

1. Informace o uživateli

Uživatel poskytuje osobní údaje, mimo jiné jméno, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo a údaje o kreditní kartě, za účelem otevření, provozování a propagace svého internetového obchodu. Uživatel souhlasí s tím, aby ZAFFIRO používala tyto údaje pro marketingové, propagační a administrativní účely související s obchodem a programem Bundatia. Všechny osobní údaje budou uchovávány bezpečně a v souladu se švýcarským zákonem o ochraně dat (DSG). ZAFFIRO nebude prodávat, pronajímat ani sdílet osobní údaje uživatele s třetími stranami mimo účely uvedené v této smlouvě bez výslovného souhlasu uživatele.

2. Povinnosti společnosti ZAFFIRO

ZAFFIRO odpovídá za sestavení komplexní měsíční zprávy o prodeji pro internetový obchod Uživatele. Tato zpráva bude mimo jiné obsahovat: celkové příjmy, rozpis prodejů, procentuální podíl poplatků, vzniklé výdaje a jakékoli další relevantní finanční údaje. Společnost ZAFFIRO zajišťuje přesnost údajů a zavazuje se doručovat tyto zprávy elektronicky, buď prostřednictvím zabezpečené online platformy nebo e-mailu, do konce měsíce následujícího po období vykazování. Zprávy budou transparentní, budou se řídit nejlepšími účetními postupy a standardy a umožní uživateli získat jasnou představu o finanční výkonnosti jejich obchodu.

3. Poplatek za ověření

Ověřovací poplatek neúčtuje ZAFFIRO, ale provozovatel tržiště za účelem ověření způsobu platby Uživatele a zajištění bezpečnosti jeho platformy. Tento poplatek ve výši přibližně 1 USD bude naúčtován na kreditní kartu Uživatele ve fázi zahájení otevření internetového obchodu. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tímto jednorázovým, nevratným poplatkem. Společnost ZAFFIRO nenese žádnou odpovědnost za tento poplatek, pokud není omylem účtován vícekrát nebo za okolností mimo popsaný proces.

4. Odměňování

Model sdílení příjmů

Výdělky uživatele jsou založeny na modelu sdílení příjmů odvozeném ze zisků internetového obchodu. Uživatel má nárok na podíl 25% z čistého zisku, který ZAFFIRO obdrží od NEIT. Čistý zisk je stanoven po odečtení všech provozních nákladů, poplatků a nákladů od hrubého výnosu.

5. Výplata

Výdělky nahromaděné Uživatelem budou vypočítávány měsíčně, přičemž budou zahrnovat prodeje od 1. do 31. dne každého příslušného měsíce. Výplaty budou Uživateli provedeny na konci měsíce následujícího po zúčtovacím období. Uživatel obdrží prostředky způsobem, který si zvolil ve svém profilu, ať už se jedná o bankovní převod, online platební platformy nebo jiné dohodnuté způsoby. Veškeré poplatky spojené s převodem nebo příjmem finančních prostředků nese Uživatel.

6. Definice úspěšně založeného obchodu

Obchod je považován za „úspěšně založený“ za následujících podmínek:

 

a) Obchod byl oficiálně otevřen na platformě určené ZAFFIRO.

b) Po otevření prodejny byla dodržena povinná čekací doba 2 týdny.

 

Tato 2-týdenní čekací doba je klíčová pro interní zpracování a pro zajištění připravenosti obchodu na další nastavení a provoz. NEIT zahájí nastavení a konfiguraci obchodu až po skončení této 2týdenní lhůty.

7. Uzavření obchodů

Stabilita a kontinuita obchodů podléhá různým faktorům, z nichž mnohé jsou mimo kontrolu společnosti ZAFFIRO. Platformy jako Etsy, mimo jiné, jsou známé tím, že příležitostně zavírají obchody bez explicitních důvodů. I když se ZAFFIRO snaží zajistit dlouhou životnost a úspěch každého obchodu, musí uživatel vzít na vědomí následující:

a) ZAFFIRO si vyhrazuje právo zavřít jakýkoli obchod bez předchozího upozornění, pokud uživatel poruší jakékoli pokyny, podmínky nebo nedodrží požadavky platformy. 

b) Společnost ZAFFIRO nenese odpovědnost za uzavření obchodů platformami třetích stran. Neposkytujeme žádné záruky týkající se stálosti nebo nepřetržitého provozu jakéhokoli obchodu. 

c) V nešťastném případě uzavření obchodu platformou třetí strany vyvine ZAFFIRO přiměřené úsilí ke komunikaci s platformou a bude se snažit obchod obnovit. Výsledek však není zaručen a podléhá uvážení a zásadám platformy třetí strany.

Uživatelům se doporučuje, aby často kontrolovali pokyny platforem třetích stran, měli aktuální informace o jejich zásadách a jednali zodpovědně, aby zajistili nepřetržitý provoz svých obchodů.

8. Požadavky na otevření obchodu

Pro otevření obchodu musí uživatel splnit následující kritéria:

  • Bydlet v jedné ze zemí na schváleném seznamu.
  • Mít alespoň 18 let.
  • Vlastnit osobní kreditní nebo debetní kartu. Předplacené karty nejsou akceptovány.

9. Postup otevření obchodu

Obchod musí být vytvořen s pomocí ZAFFIRO a podle pokynů poskytnutých ZAFFIRO. Je nezbytné, aby uživatel zadal údaje o své kreditní kartě a osobní údaje, včetně nezbytné dokumentace. Jakmile je obchod vytvořen, musí uživatel udělit ZAFFIRO plný přístup do obchodu. Během procesu nastavení se Uživatel nesmí do obchodu kdykoliv přihlásit.

Kromě toho si ZAFFIRO vyhrazuje právo zahájit otevření jednoho nebo více online obchodů (Amazon, Zaffiron atd.) dle výběru ZAFFIRO bez přímého dohledu nebo výslovného souhlasu Registranta. V takových případech se na provoz obchodu (obchodů) budou nadále vztahovat všechny ostatní podmínky uvedené v této smlouvě.

10. Provozní odpovědnost

Zřízením obchodu přebírá ZAFFIRO plnou odpovědnost za jeho provoz. To zahrnuje, ale není omezeno na, výpis produktů, ceny, marketingové aktivity a interakce se zákazníky. Tento model funguje podobně jako franšízový systém, kde ZAFFIRO přebírá veškerou provozní odpovědnost. Tím je zajištěno, že Uživatel nemá žádné daňové ani právní povinnosti týkající se obchodní činnosti obchodu.

11. Zajištění dat a soukromí

Uživatel je povinen sdílet určité osobní a finanční údaje za účelem založení a provozu obchodu. Společnost ZAFFIRO se zavazuje, že s takovými údaji bude nakládat s maximální péčí, zajistí jejich důvěrnost a ochranu před neoprávněným přístupem v souladu s platnými zákony na ochranu údajů. 

Informace týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů naleznete na našich stránkách Zásady ochrany osobních údajů, která je začleněna do těchto obchodních podmínek formou odkazu.

12. Daňové důsledky a odpovědnost

Vzhledem k tomu, že ZAFFIRO má úplnou provozní kontrolu nad obchody, je Uživatel osvobozen od přímých daňových povinností souvisejících s podnikáním. Výnosy sdílené s Uživatelem však mohou podléhat dani z příjmu fyzických osob nebo jiným formám daní podle místní jurisdikce Uživatele. Je odpovědností Uživatele, aby v případě potřeby tyto příjmy nahlásil a řídil veškeré daňové důsledky pro osoby. Uživatelům se doporučuje, aby se pro srozumitelnost poradili se svými místními daňovými poradci nebo úřady.

13. Práva duševního vlastnictví

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá práva duševního vlastnictví související s internetovým obchodem, včetně, nikoli však výhradně, ochranných známek, log, materiálů chráněných autorským právem, návrhů a patentů, náleží výhradně a výlučně společnosti NEIT. Jakékoli neoprávněné použití, reprodukce nebo zkreslení těchto práv duševního vlastnictví je přísně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu NEIT. Uživatelé, u kterých bude zjištěno porušení tohoto ustanovení, mohou čelit právním následkům a ukončení této smlouvy.

14. Ukončení

A) Od ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG si vyhrazuje právo ukončit tuto smlouvu za následujících okolností:

  • Podstatné porušení jakéhokoli ustanovení Uživatelem.
  • Neoprávněné použití duševního vlastnictví.
  • Jakékoli jednání nebo chování, které by mohlo poškodit pověst nebo podnikání společnosti ZAFFIRO. 

Po ukončení z některého z výše uvedených důvodů bude přístup Uživatele do online obchodu, účast v programu Bundatia a jakékoli čekající platby pozastaveny nebo zadrženy.

b) Podle uživatele: Tato Smlouva má minimální dobu platnosti 2 roky, během kterých Uživatel nemůže Smlouvu vypovědět. Po počátečním 2letém období může uživatel ukončit tuto Smlouvu zasláním písemné výpovědi společnosti ZAFFIRO s nejméně 30denní lhůtou. Po ukončení ze strany Uživatele nemusí mít Uživatel nárok na žádnou nevyplacenou odměnu nebo budoucí výdělek z Bundatia Programu a musí vrátit odměnu $50, pokud bude obchod Uživatelem uzavřen.

15. Řešení sporů

U všech sporů vyplývajících z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně jakýchkoli sporů o platnost, výklad, plnění nebo ukončení Smlouvy, se strany dohodly, že se nejprve pokusí věc vyřešit smírnou cestou prostřednictvím jednání. Pokud strany nedosáhnou řešení do 30 dnů, bude spor postoupen k mediaci nebo arbitráži v souladu s pravidly a postupy švýcarské arbitrážní instituce (SCAI) nebo jakékoli jiné vzájemně dohodnuté mediační nebo arbitrážní organizace.

16. Rozhodné právo a jurisdikce

Tato smlouva se řídí a vykládá v souladu se zákony Švýcarska. Jakékoli právní kroky nebo řízení vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být podány výhradně u soudů v Basileji ve Švýcarsku. Obě strany se vzdávají jakýchkoli námitek založených na nedostatku osobní jurisdikce nebo forum non conveniens.

17. Celá dohoda

Tato smlouva představuje úplné porozumění a dohodu mezi ZAFFIRO a uživatelem, která nahrazuje všechna předchozí jednání, diskuse a dohody, ať už ústní nebo písemné, týkající se předmětu obsaženého v tomto dokumentu.

18. Změna termínu

ZAFFIRO.AGENCY KLG si vyhrazuje právo upravit, revidovat nebo nahradit tyto Podmínky podle svého uvážení. Pokud je revize významná, společnost ZAFFIRO o tom informuje nejméně 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Změny materiálu budou určeny výhradně podle uvážení společnosti ZAFFIRO. Pokračující účast uživatele v programu Bundatia po úpravách znamená přijetí revidovaných podmínek.

19. Dobrá víra, loajalita a zdravý rozum

Strany se zavazují jednat v dobré víře a uplatňovat zdravý rozum v rámci této smlouvy. V případě nejasností nebo sporů vyplývajících z této Smlouvy se strany zavazují nalézt smírné řešení v duchu dobré víry a s přihlédnutím k zdravému rozumu.

Upraveno k 5. lednu 2023