Ugrás a tartalomra Ugrás a lábléchez

A Bundatia programban való részvétel feltételei az e-kereskedelmi platformokon

A jelen Általános Szerződési Feltételek („Szerződés”) szabályozzák a ZAFFIRO.AGENCY KLG („ZAFFIRO”) és azon magánszemély („Felhasználó”) közötti kapcsolatot, aki regisztrál a Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd („NEIT”) online boltjának megnyitására. ) a NEIT és a ZAFFIRO együttműködése, a Bundatia Program keretében.

A jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásával a Felhasználó elfogadja az alábbi rendelkezéseket:

1. Felhasználói információk

A Felhasználó személyes adatokat ad meg, beleértve, de nem kizárólagosan, nevet, címet, e-mail címet, telefonszámot és hitelkártyaadatokat az online bolt megnyitása, működtetése és népszerűsítése céljából. A Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a ZAFFIRO ezeket az adatokat az üzlettel és a Bundatia programmal kapcsolatos marketing, promóciós és adminisztratív célokra használja fel. Minden személyes adatot biztonságosan és a svájci adatvédelmi törvénynek (DSG) megfelelően tárolunk. A ZAFFIRO a Felhasználó kifejezett hozzájárulása nélkül nem értékesíti, bérbe adja vagy nem osztja meg a Felhasználó személyes adatait harmadik felekkel a jelen Szerződésben meghatározott célokon kívül.

2. A ZAFFIRO kötelezettségei

A ZAFFIRO felelős a Felhasználó online áruházára vonatkozó átfogó havi értékesítési jelentés összeállításáért. Ez a jelentés a következőket tartalmazza, de nem kizárólagosan: a teljes bevétel, az árbevétel bontása, a díjak százalékos aránya, a felmerült kiadások és minden egyéb releváns pénzügyi adat. A ZAFFIRO biztosítja az adatok pontosságát, és vállalja, hogy ezeket a jelentéseket elektronikus úton, biztonságos online platformon vagy e-mailben kézbesíti a jelentési időszakot követő hónap végéig. A jelentések átláthatóak, követik a legjobb számviteli gyakorlatot és szabványokat, és lehetővé teszik a Felhasználó számára, hogy világosan megértse üzlete pénzügyi teljesítményét.

3. Ellenőrzési díj

Az ellenőrzési díjat nem a ZAFFIRO, hanem a piactér üzemeltetője számítja fel a Felhasználó fizetési módjának érvényesítése és platformja biztonságának biztosítása érdekében. Ez a hozzávetőlegesen 1 USD összegű díj a Felhasználó hitelkártyáját terheli az online bolt nyitásának kezdeményezési szakaszában. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja ezt az egyszeri, vissza nem térítendő díjat. A ZAFFIRO nem vállal felelősséget ezért a díjért, kivéve, ha azt többszörösen tévesen vetik ki, vagy a leírt folyamaton kívül eső körülmények között.

4. Díjazás

Bevételmegosztási modell

A Felhasználó bevétele az online áruház nyereségéből származó bevételmegosztási modellen alapul. A Felhasználó jogosult a ZAFFIRO NEIT-től kapott nettó nyereségének 25% részesedésére. A nettó nyereséget az összes működési költség, díj és költség levonása után határozzák meg a bruttó bevételből.

5. Kifizetés

A Felhasználó által felhalmozott bevétel havonta kerül kiszámításra, amely minden hónap 1-től 31-ig terjedő eladásokra vonatkozik. A kifizetések a számlázási időszakot követő hónap végén kerülnek kifizetésre a Felhasználó részére. A Felhasználó a profiljában kiválasztott módon kap pénzt, legyen az banki átutalás, online fizetési platform vagy egyéb egyeztetett mód. A pénzeszközök átutalásával vagy átvételével kapcsolatos bármely díj a Felhasználót terheli.

6. A sikeresen létrehozott üzlet meghatározása

Egy üzlet „sikeresen létrejöttnek” minősül a következő feltételekkel:

 

a) Az üzletet hivatalosan is megnyitották a ZAFFIRO által meghatározott platformon.

b) Az üzlet nyitását követően 2 hét kötelező várakozási idő betartásra került.

 

Ez a 2 hetes várakozási idő kulcsfontosságú a belső feldolgozáshoz, valamint az üzlet készenlétének biztosításához a további beállításokhoz és műveletekhez. A NEIT csak ennek a 2 hetes időszaknak a lejárta után kezdi meg az üzlet beállítását és konfigurálását.

7. Üzletek bezárása

Az üzletek stabilitása és folytonossága számos tényezőtől függ, amelyek közül sok a ZAFFIRO ellenőrzésén kívül esik. Többek között az Etsy-hez hasonló platformokról is ismert volt, hogy esetenként kifejezett okok nélkül bezárnak üzleteket. Bár a ZAFFIRO arra törekszik, hogy biztosítsa az egyes üzletek hosszú élettartamát és sikerét, a Felhasználónak tudomásul kell vennie a következőket:

a) A ZAFFIRO fenntartja a jogot, hogy bármely üzletet előzetes értesítés nélkül bezárjon, ha a Felhasználó megszegi az irányelveket, feltételeket vagy nem tartja be a platform követelményeit. 

b) A ZAFFIRO nem vállal felelősséget az üzletek harmadik felek általi bezárásáért. Az üzletek állandóságára vagy zavartalan működésére nem vállalunk garanciát. 

c) Abban az esetben, ha egy üzletet harmadik fél platformja bezár, a ZAFFIRO minden ésszerű erőfeszítést megtesz a platformmal való kommunikáció érdekében, és törekszik az üzlet visszaállítására. Az eredmény azonban nem garantált, és a harmadik fél platform mérlegelési jogköre és szabályzatai hatálya alá tartozik.

A felhasználókat arra biztatjuk, hogy gyakran nézzék át a külső platformok irányelveit, tartsák naprakészen a szabályzataikat, és felelősségteljesen járjanak el üzleteik folyamatos működése érdekében.

8. Boltnyitással kapcsolatos követelmények

Az üzlet megnyitásához a Felhasználónak meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:

  • A jóváhagyott listán szereplő országok valamelyikében kell lakni.
  • Legyen legalább 18 éves.
  • Személyes hitel- vagy betéti kártyával rendelkezzen. Prepaid kártyákat nem fogadunk el.

9. Boltnyitási eljárás

Az üzletet a ZAFFIRO közreműködésével és a ZAFFIRO útmutatásait követve kell létrehozni. A Felhasználónak feltétlenül meg kell adnia hitelkártyaadatait és személyes adatait, beleértve a szükséges dokumentumokat. Az üzlet létrehozását követően a Felhasználónak teljes hozzáférést kell biztosítania a ZAFFIRO-hoz az üzlethez. A beállítási folyamat során a Felhasználó soha nem léphet be az üzletbe.

Ezenkívül a ZAFFIRO fenntartja a jogot, hogy a ZAFFIRO választása szerint egy vagy több online bolt (Amazon, Zaffiron stb.) megnyitását kezdeményezze a Bejegyzést kérő közvetlen felügyelete vagy kifejezett hozzájárulása nélkül. Ilyen esetekben a jelen Megállapodásban szereplő összes többi feltétel továbbra is érvényes az üzlet(ek) működésére.

10. Működési felelősség

Az üzlet felállításakor a ZAFFIRO teljes felelősséget vállal annak működéséért. Ez magában foglalja, de nem kizárólagosan, a terméklistát, az árakat, a marketingtevékenységeket és az ügyfelekkel való interakciókat. Ez a modell a franchise rendszerhez hasonlóan működik, ahol a ZAFFIRO minden üzemeltetési felelősséget átvállal. Ez biztosítja, hogy a Felhasználónak ne legyen adó- vagy jogi kötelezettsége az üzlet üzleti tevékenységével kapcsolatban.

11. Adat- és adatvédelmi garancia

A Felhasználó köteles bizonyos személyes és pénzügyi információkat megosztani az üzlet létrehozása és működtetése céljából. A ZAFFIRO vállalja, hogy az ilyen adatokat a legnagyobb körültekintéssel kezeli, biztosítva azok bizalmas kezelését és a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet, a hatályos adatvédelmi törvényeknek megfelelően. 

Az Ön személyes adatainak gyűjtésével, felhasználásával és közzétételével kapcsolatos információkért kérjük, tekintse meg honlapunkat Adatvédelmi irányelvek, amely hivatkozással szerepel a jelen Általános Szerződési Feltételekben.

12. Adókövetkezmények és -felelősségek

Tekintettel a ZAFFIRO üzletek feletti teljes körű működési ellenőrzésére, a Felhasználó mentesül a közvetlen vállalkozási adókötelezettségek alól. A Felhasználóval megosztott bevétel azonban személyi jövedelemadó vagy egyéb adóköteles lehet a Felhasználó helyi joghatósága szerint. A Felhasználó felelőssége továbbra is az ilyen bevételek bejelentése, és az esetleges személyes adóvonzatok kezelése. A felhasználóknak azt tanácsoljuk, hogy az egyértelműség érdekében konzultáljanak helyi adótanácsadóikkal vagy hatóságokkal.

13. Szellemi tulajdonjogok

A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy az online áruházhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagosan a védjegyeket, logókat, szerzői jog által védett anyagokat, formatervezési mintákat és szabadalmakat, kizárólag és kizárólag a NEIT-t illeti meg. A NEIT előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül szigorúan tilos ezen szellemi tulajdonjogok bármilyen jogosulatlan felhasználása, sokszorosítása vagy félrevezetése. A jelen kikötést megszegő felhasználók jogi következményekkel és a jelen Szerződés felmondásával számolhatnak.

14. Felmondás

a) ZAFFIRO: A ZAFFIRO.AGENCY KLG fenntartja magának a jogot a jelen Szerződés felmondására az alábbi körülmények között:

  • Bármely rendelkezés lényeges megsértése a Felhasználó részéről.
  • Szellemi tulajdon jogosulatlan felhasználása.
  • Bármilyen cselekvés vagy viselkedés, amely sértheti a ZAFFIRO hírnevét vagy üzletét. 

A fent említett okok bármelyike miatti felmondás esetén a Felhasználó hozzáférése az online áruházhoz, a Bundatia Programban való részvétele, valamint a függőben lévő kifizetések felfüggesztésre vagy visszatartásra kerülnek.

b) Felhasználó szerint: Jelen Szerződés időtartama minimum 2 év, amely alatt a Felhasználó a Szerződést nem mondhatja fel. A kezdeti 2 éves időtartam letelte után a Felhasználó felmondhatja a jelen Szerződést a ZAFFIRO felé intézett legalább 30 napos írásbeli értesítéssel. A Felhasználó felmondása esetén a Felhasználó nem jogosult a Bundatia Programból származó kifizetetlen díjazásra vagy jövőbeni bevételekre, és vissza kell fizetnie az $50 jutalmat, ha az üzletet a Felhasználó bezárja.

15. Vitarendezés

A jelen Szerződésből eredő vagy azzal kapcsolatos minden vita esetén, beleértve a Szerződés érvényességével, értelmezésével, teljesítésével vagy megszűnésével kapcsolatos vitákat is, a felek megállapodnak abban, hogy először megpróbálják az ügyet tárgyalások útján békés úton rendezni. Ha a felek nem tudnak 30 napon belül megoldásra jutni, a vitát közvetítői vagy választottbírósági eljárásra kell utalni a Svájci Kamarai Választottbírósági Intézet (SCAI) vagy bármely más, kölcsönösen elfogadott közvetítői vagy választottbírói szervezet szabályai és eljárásai szerint.

16. Irányadó jog és joghatóság

A jelen Megállapodásra Svájc törvényei az irányadók és azok értelmezésére vonatkoznak. A jelen Megállapodásból eredő vagy azzal kapcsolatos bármely jogi keresetet vagy eljárást kizárólag a svájci bázeli bíróságok előtt kell megindítani. Mindkét fél lemond a személyes joghatóság hiánya vagy forum non conveniens miatti kifogásáról.

17. Teljes megállapodás

Ez a Megállapodás a ZAFFIRO és a Felhasználó közötti teljes megértést és megállapodást képviseli, amely felülír minden szóbeli vagy írásbeli szóbeli vagy írásbeli tárgyalást, megbeszélést és megállapodást, amely az itt szereplő témával kapcsolatos.

18. Időtartam módosítása

A ZAFFIRO.AGENCY KLG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint módosítsa, felülvizsgálja vagy kicserélje a jelen Feltételeket. Ha a módosítás jelentős, a ZAFFIRO legalább 30 nappal korábban értesíti az új feltételek hatályba lépését. A lényeges változtatások meghatározása kizárólag a ZAFFIRO belátása szerint történik. A módosítások után a Felhasználó további részvétele a Bundatia Programban a módosított feltételek elfogadását jelenti.

19. Jóhiszeműség, hűség és józan ész

A felek vállalják, hogy e megállapodás keretein belül jóhiszeműen járnak el és a józan észt alkalmazzák. A jelen Megállapodásból eredő félreértések vagy viták esetén a felek vállalják, hogy a jóhiszeműség szellemében és a józan ész figyelembe vételével békés megoldást találnak.

Módosítva 2023. január 05-től