Pereiti prie turinio Pereiti prie poraštės

Dalyvavimo programoje „Bundatia“ elektroninės prekybos platformose sąlygos

Šios sąlygos („Sutartis“) reglamentuoja santykius tarp ZAFFIRO.AGENCY KLG („ZAFFIRO“) ir asmens („Vartotojas“), kuris užsiregistruoja atidaryti internetinę parduotuvę Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd („NEIT“). ) bendradarbiaujant NEIT ir ZAFFIRO, žinomą kaip Bundatia programa.

Priimdamas šias Sąlygas, Vartotojas sutinka su šiomis nuostatomis:

1. Vartotojo informacija

Vartotojas pateikia asmens duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant, vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą, telefono numerį ir kredito kortelės duomenis, siekdamas atidaryti, valdyti ir reklamuoti savo internetinę parduotuvę. Vartotojas sutinka, kad ZAFFIRO naudotų šiuos duomenis rinkodaros, reklamos ir administraciniais tikslais, susijusiais su parduotuve ir Bundatia programa. Visi asmens duomenys bus saugomi saugiai ir laikantis Šveicarijos duomenų apsaugos įstatymo (DSG). Be aiškaus Vartotojo sutikimo ZAFFIRO neparduos, neišnuomos ir nesidalins Naudotojo asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis ne šioje Sutartyje nurodytais tikslais.

2. ZAFFIRO įsipareigojimai

ZAFFIRO yra atsakinga už išsamios mėnesinės pardavimų ataskaitos, skirtos Vartotojo internetinei parduotuvei, sudarymą. Šioje ataskaitoje bus, bet tuo neapsiribojant: visos pajamos, pardavimų paskirstymas, procentinė mokesčių dalis, patirtos išlaidos ir kiti svarbūs finansiniai duomenys. ZAFFIRO užtikrina duomenų tikslumą ir įsipareigoja šias ataskaitas pateikti elektroniniu būdu per saugią internetinę platformą arba el. paštu iki mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, pabaigos. Ataskaitos bus skaidrios, atitinkančios geriausią apskaitos praktiką ir standartus ir leis Naudotojui aiškiai suprasti savo parduotuvės finansinius rezultatus.

3. Patikrinimo mokestis

Patikrinimo mokestį ima ne ZAFFIRO, o prekyvietės operatorius, siekdamas patvirtinti Vartotojo mokėjimo būdą ir užtikrinti savo platformos saugumą. Šis mokestis, kurio dydis yra maždaug 1 USD, bus nuskaičiuotas nuo Vartotojo kredito kortelės internetinės parduotuvės atidarymo pradžioje. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su šiuo vienkartiniu, negrąžinamu mokesčiu. ZAFFIRO neprisiima jokios atsakomybės už šį mokestį, nebent jis būtų imamas klaidingai kelis kartus arba aplinkybėmis, nesusijusiomis su aprašytu procesu.

4. Atlyginimas

Pajamų pasidalijimo modelis

Vartotojo pajamos yra pagrįstos pajamų pasidalijimo modeliu, gautu iš internetinės parduotuvės pelno. Vartotojas turi teisę į 25% grynojo pelno, kurį ZAFFIRO gauna iš NEIT, dalį. Grynasis pelnas nustatomas iš bendrųjų pajamų atėmus visas veiklos sąnaudas, mokesčius ir sąnaudas.

5. Išmokėjimas

Vartotojo sukauptos pajamos bus skaičiuojamos kas mėnesį, apimančios pardavimus nuo kiekvieno atitinkamo mėnesio 1 iki 31 dienos. Išmokos Naudotojui bus išmokamos mėnesio, einančio po atsiskaitymo laikotarpio, pabaigoje. Naudotojas lėšas gaus savo profilyje pasirinktu būdu, ar tai būtų banko pavedimas, mokėjimo internetu platformos ar kiti sutarti būdai. Bet kokius mokesčius, susijusius su lėšų pervedimu ar gavimu, apmoka Naudotojas.

6. Sėkmingai įkurtos parduotuvės apibrėžimas

Parduotuvė laikoma „sėkmingai įsteigta“ esant šioms sąlygoms:

 

a) Parduotuvė oficialiai atidaryta ZAFFIRO nurodytoje platformoje.

b) Po parduotuvės atidarymo buvo laikomasi privalomo 2 savaičių laukimo laikotarpio.

 

Šis 2 savaičių laukimo laikotarpis yra labai svarbus vidiniam apdorojimui ir siekiant užtikrinti parduotuvės pasirengimą tolesnei sąrankai ir operacijoms. NEIT pradės parduotuvės sąranką ir konfigūravimą tik pasibaigus šiam 2 savaičių laikotarpiui.

7. Parduotuvių uždarymas

Parduotuvių stabilumas ir tęstinumas priklauso nuo įvairių veiksnių, daugelio kurių ZAFFIRO negali kontroliuoti. Buvo žinoma, kad tokios platformos kaip Etsy kartais uždaro parduotuves be aiškių priežasčių. Nors ZAFFIRO siekia užtikrinti kiekvienos parduotuvės ilgaamžiškumą ir sėkmę, vartotojas turi pripažinti:

a) ZAFFIRO pasilieka teisę uždaryti bet kurią parduotuvę be išankstinio įspėjimo, jei Vartotojas pažeidžia bet kokias gaires, sąlygas arba nesilaiko platformos reikalavimų. 

b) ZAFFIRO nėra atsakinga ir neatsako už parduotuvių uždarymą trečiųjų šalių platformose. Jokios garantijos dėl parduotuvės pastovumo ar nenutrūkstamo veikimo nesuteikiamos. 

c) Jei parduotuvę uždarys trečiosios šalies platforma, ZAFFIRO dės pagrįstas pastangas susisiekti su platforma ir stengsis atkurti parduotuvę. Tačiau rezultatas negarantuojamas ir priklauso nuo trečiosios šalies platformos nuožiūros ir politikos.

Vartotojai raginami dažnai tikrinti trečiųjų šalių platformų gaires, nuolat atnaujinti savo politiką ir elgtis atsakingai, kad užtikrintų nuolatinį savo parduotuvių veikimą.

8. Parduotuvės atidarymo reikalavimai

Norėdamas atidaryti parduotuvę, Vartotojas turi atitikti šiuos kriterijus:

  • Gyventi vienoje iš patvirtintame sąraše esančių šalių.
  • Būkite bent 18 metų amžiaus.
  • Turėkite asmeninę kredito ar debeto kortelę. Išankstinio mokėjimo kortelės nepriimamos.

9. Parduotuvės atidarymo procedūra

Parduotuvė turi būti sukurta padedant ZAFFIRO ir vadovaujantis ZAFFIRO pateiktomis gairėmis. Vartotojui būtina įvesti savo kredito kortelės duomenis ir asmeninę informaciją, įskaitant būtinus dokumentus. Sukūręs parduotuvę, Vartotojas turi suteikti ZAFFIRO visišką prieigą prie parduotuvės. Sąrankos proceso metu Vartotojas bet kuriuo metu neturi prisijungti prie parduotuvės.

Be to, ZAFFIRO pasilieka teisę inicijuoti vienos ar kelių internetinių parduotuvių (Amazon, Zaffiron ir kt.) atidarymą ZAFFIRO pasirinkimu be tiesioginės Registruotojo priežiūros ar aiškaus sutikimo. Tokiais atvejais visos kitos šioje Sutartyje nurodytos sąlygos ir toliau bus taikomos parduotuvės (-ių) veiklai.

10. Operatyvinė atsakomybė

Įsteigdama parduotuvę, ZAFFIRO prisiima visą atsakomybę už jos veikimą. Tai apima, bet tuo neapsiribojant, produktų sąrašą, kainodarą, rinkodaros veiklą ir klientų sąveiką. Šis modelis veikia panašiai kaip franšizės sistema, kurioje ZAFFIRO prisiima visas veiklos pareigas. Taip užtikrinama, kad Vartotojas neturės jokių mokesčių ar teisinių įsipareigojimų, susijusių su parduotuvės verslo veikla.

11. Duomenų ir privatumo užtikrinimas

Naudotojas privalo dalytis tam tikra asmenine ir finansine informacija, kad galėtų įsteigti ir valdyti parduotuvę. ZAFFIRO įsipareigoja tokius duomenis tvarkyti itin atsargiai, užtikrinant jų konfidencialumą ir apsaugą nuo neteisėtos prieigos pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. 

Norėdami gauti informacijos apie jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą ir atskleidimą, žr Privatumo politika, kuris yra įtrauktas į šias taisykles ir sąlygas kaip nuoroda.

12. Mokesčių pasekmės ir atsakomybė

Atsižvelgiant į tai, kad ZAFFIRO visiškai kontroliuoja parduotuvių veiklą, Naudotojas yra atleidžiamas nuo tiesioginių su verslu susijusių mokesčių prievolių. Tačiau su Naudotoju dalijamos pajamos gali būti apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu arba kitokiais mokesčiais pagal Naudotojo vietinę jurisdikciją. Prireikus pranešti apie tokias pajamas ir valdyti bet kokias asmenines mokesčių pasekmes, tenka Naudotojui. Naudotojams patariama dėl aiškumo pasikonsultuoti su vietiniais mokesčių konsultantais arba valdžios institucijomis.

13. Intelektinės nuosavybės teisės

Vartotojas pripažįsta ir sutinka, kad visos intelektinės nuosavybės teisės, susijusios su internetine parduotuve, įskaitant, bet neapsiribojant, prekių ženklus, logotipus, autorių teisių saugomą medžiagą, dizainą ir patentus, priklauso tik ir išskirtinai NEIT. Bet koks neteisėtas šių intelektinės nuosavybės teisių naudojimas, atkūrimas ar klaidingas pateikimas yra griežtai draudžiamas be išankstinio raštiško NEIT sutikimo. Vartotojai, pažeidę šią sąlygą, gali susidurti su teisinėmis pasekmėmis ir šios Sutarties nutraukimu.

14. Nutraukimas

a) ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG pasilieka teisę nutraukti šią Sutartį tokiomis aplinkybėmis:

  • Esminis bet kurios Vartotojo nuostatos pažeidimas.
  • Neteisėtas intelektinės nuosavybės naudojimas.
  • Bet kokie veiksmai ar elgesys, galintys pakenkti ZAFFIRO reputacijai arba verslui. 

Nutraukus nutraukimą dėl bet kurios iš aukščiau paminėtų priežasčių, Vartotojo prieiga prie internetinės parduotuvės, dalyvavimas „Bundatia“ programoje ir bet kokie laukiantys išmokėjimai bus sustabdyti arba sulaikyti.

b) Pagal vartotoją: Ši Sutartis yra ne trumpesnė kaip 2 metai, per kurią Naudotojas negali nutraukti Sutarties. Pasibaigus pradiniam 2 metų terminui, Naudotojas gali nutraukti šią Sutartį, ne mažiau kaip prieš 30 dienų raštu įspėjęs ZAFFIRO. Naudotojui nutraukus nutraukimą, Naudotojas negali turėti teisės į jokį nesumokėtą atlygį ar būsimas pajamas iš „Bundatia“ programos ir privalo grąžinti $50 atlygį, jei Naudotojas uždaro parduotuvę.

15. Ginčų sprendimas

Dėl visų ginčų, kylančių iš šios Sutarties ar susijusių su ja, įskaitant bet kokius ginčus dėl Sutarties galiojimo, aiškinimo, vykdymo ar nutraukimo, šalys susitaria pirmiausia bandyti išspręsti klausimą taikiai derybų būdu. Jei šalys negali pasiekti sprendimo per 30 dienų, ginčas perduodamas tarpininkavimui arba arbitražui pagal Šveicarijos rūmų arbitražo institucijos (SCAI) arba bet kurios kitos abipusiai sutartos tarpininkavimo ar arbitražo organizacijos taisykles ir procedūras.

16. Taikanti teisė ir jurisdikcija

Šią Sutartį reglamentuoja ir aiškinama pagal Šveicarijos įstatymus. Bet kokie teisiniai veiksmai ar procesai, kylantys iš šios Sutarties arba susiję su juo, turi būti iškeliami tik Bazelio (Šveicarija) teismuose. Abi šalys atsisako bet kokių prieštaravimų, pagrįstų asmeninės jurisdikcijos nebuvimu arba forum non conveniens.

17. Visa sutartis

Ši Sutartis atspindi visišką ZAFFIRO ir Vartotojo supratimą ir susitarimą, pakeičiantį visas ankstesnes derybas, diskusijas ir susitarimus, tiek žodinius, tiek rašytinius, susijusius su čia nurodytu dalyku.

18. Termino keitimas

ZAFFIRO.AGENCY KLG pasilieka teisę keisti, peržiūrėti arba pakeisti šias Sąlygas savo nuožiūra. Jei peržiūra yra reikšminga, ZAFFIRO įspės ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki bet kokių naujų sąlygų įsigaliojimo. Esminiai pakeitimai bus nustatomi tik ZAFFIRO nuožiūra. Jei naudotojas po pakeitimų toliau dalyvauja „Bundatia“ programoje, tai reiškia, kad jis sutinka su peržiūrėtomis sąlygomis.

19. Geras tikėjimas, ištikimybė ir sveikas protas

Šalys įsipareigoja veikti sąžiningai ir vadovautis sveiku protu pagal šią Sutartį. Iškilus neaiškumams ar ginčams, kylantiems dėl šios Sutarties, šalys įsipareigoja rasti taikų sprendimą, vadovaudamosi gera valia ir sveiku protu.

Pakeistas nuo 2023 m. sausio 5 d