Przejdź do treści Przejdź do stopki

Regulamin uczestnictwa w programie Bundatia na platformach e-commerce

Niniejszy Regulamin („Umowa”) reguluje relacje pomiędzy ZAFFIRO.AGENCY KLG („ZAFFIRO”) a osobą fizyczną („Użytkownik”) rejestrującą się w celu otwarcia sklepu internetowego dla Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd („NEIT” ) w ramach współpracy pomiędzy NEIT i ZAFFIRO, znanej jako Program Bundatia.

Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na następujące postanowienia:

1. Informacje o użytkowniku

Użytkownik udostępnia dane osobowe, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu i dane karty kredytowej w celu otwarcia, prowadzenia i promowania swojego sklepu internetowego. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez ZAFFIRO tych danych w celach marketingowych, promocyjnych i administracyjnych związanych ze sklepem i Programem Bundatia. Wszystkie dane osobowe będą przechowywane bezpiecznie i zgodnie ze szwajcarską ustawą o ochronie danych (DSG). ZAFFIRO nie będzie sprzedawać, wynajmować ani udostępniać danych osobowych Użytkownika stronom trzecim poza celami określonymi w niniejszej Umowie bez wyraźnej zgody Użytkownika.

2. Obowiązki ZAFFIRO

ZAFFIRO odpowiada za sporządzenie kompleksowego miesięcznego raportu sprzedaży sklepu internetowego Użytkownika. Raport ten będzie zawierał między innymi: całkowite przychody, podział sprzedaży, procentowy udział opłat, poniesione wydatki i wszelkie inne istotne dane finansowe. ZAFFIRO zapewnia dokładność danych i zobowiązuje się do dostarczania tych raportów drogą elektroniczną, za pośrednictwem bezpiecznej platformy internetowej lub poczty elektronicznej, do końca miesiąca następującego po okresie sprawozdawczym. Raporty będą przejrzyste, zgodne z najlepszymi praktykami i standardami księgowymi i pozwolą Użytkownikowi uzyskać jasny obraz wyników finansowych jego sklepu.

3. Opłata weryfikacyjna

Opłata weryfikacyjna nie jest pobierana przez ZAFFIRO, lecz przez operatora giełdy w celu sprawdzenia metody płatności Użytkownika i zapewnienia bezpieczeństwa jego platformy. Opłata ta, wynosząca około 1 USD, zostanie pobrana z karty kredytowej Użytkownika w początkowej fazie otwierania sklepu internetowego. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na powyższą jednorazową, bezzwrotną opłatę. ZAFFIRO nie ponosi odpowiedzialności za tę opłatę, chyba że została ona błędnie pobrana wielokrotnie lub w okolicznościach wykraczających poza opisany proces.

4. Wynagrodzenie

Model podziału przychodów

Zarobki Użytkownika oparte są na modelu podziału przychodów wywodzącym się z zysków sklepu internetowego. Użytkownikowi przysługuje udział w wysokości 25% zysku netto, jaki ZAFFIRO otrzymuje od NEIT. Zysk netto ustala się po odjęciu od przychodów brutto wszystkich kosztów i opłat operacyjnych.

5. Wypłata

Zarobki naliczone przez Użytkownika będą naliczane miesięcznie i obejmują sprzedaż od 1 do 31 każdego odpowiedniego miesiąca. Wypłaty zostaną zrealizowane na rzecz Użytkownika na koniec miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym. Użytkownik otrzyma środki w sposób wybrany w swoim profilu, czy to przelewem bankowym, platformami płatności online, czy też innymi uzgodnionymi metodami. Wszelkie opłaty związane z przelewem lub otrzymaniem środków ponosi Użytkownik.

6. Definicja sklepu założonego z sukcesem

Sklep uznaje się za „założony pomyślnie” pod następującymi warunkami:

 

a) Sklep został oficjalnie otwarty na platformie wskazanej przez ZAFFIRO.

b) Po otwarciu sklepu obowiązuje obowiązkowy okres oczekiwania wynoszący 2 tygodnie.

 

Ten 2-tygodniowy okres oczekiwania jest kluczowy dla wewnętrznego przetwarzania i zapewnienia gotowości sklepu do dalszej konfiguracji i operacji. NEIT rozpocznie instalację i konfigurację sklepu dopiero po upływie tego 2-tygodniowego okresu.

7. Zamknięcie sklepów

Stabilność i ciągłość sklepów zależy od różnych czynników, z których wiele jest poza kontrolą ZAFFIRO. Platformy takie jak między innymi Etsy czasami zamykają sklepy bez wyraźnych powodów. Chociaż ZAFFIRO stara się zapewnić trwałość i sukces każdego sklepu, Użytkownik musi potwierdzić, że:

a) ZAFFIRO zastrzega sobie prawo do zamknięcia dowolnego sklepu bez uprzedniego powiadomienia, jeśli Użytkownik naruszy jakiekolwiek wytyczne, warunki lub nie zastosuje się do wymagań platformy. 

b) ZAFFIRO nie ponosi odpowiedzialności za zamknięcie sklepów przez platformy stron trzecich. Nie udziela się żadnych gwarancji dotyczących trwałości i nieprzerwanego działania jakiegokolwiek sklepu. 

c) W niefortunnym przypadku zamknięcia sklepu przez platformę strony trzeciej, ZAFFIRO dołoży wszelkich starań, aby porozumieć się z platformą i starać się o przywrócenie sklepu. Jednak wynik nie jest gwarantowany i zależy od uznania i zasad platformy strony trzeciej.

Zachęcamy użytkowników do częstego sprawdzania wytycznych platform zewnętrznych, bycia na bieżąco z ich politykami i odpowiedzialnego postępowania, aby zapewnić ciągłość działania swoich sklepów

8. Wymagania dotyczące otwarcia sklepu

Aby otworzyć sklep, Użytkownik musi spełnić następujące kryteria:

  • Zamieszkaj w jednym z krajów znajdujących się na zatwierdzonej liście.
  • Mieć co najmniej 18 lat.
  • Posiadaj osobistą kartę kredytową lub debetową. Karty przedpłacone nie są akceptowane.

9. Procedura otwarcia sklepu

Sklep musi zostać stworzony przy wsparciu ZAFFIRO i zgodnie z wytycznymi dostarczonymi przez ZAFFIRO. Niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych karty kredytowej i danych osobowych, łącznie z niezbędną dokumentacją. Po utworzeniu sklepu Użytkownik musi udzielić ZAFFIRO pełnego dostępu do sklepu. W trakcie procesu konfiguracji Użytkownik nie może w żadnym momencie logować się do sklepu.

Dodatkowo ZAFFIRO zastrzega sobie prawo do zainicjowania otwarcia jednego lub większej liczby sklepów internetowych (Amazon, Zaffiron itp.) według wyboru ZAFFIRO bez bezpośredniego nadzoru lub wyraźnej zgody Rejestrującego. W takich przypadkach wszystkie pozostałe warunki określone w niniejszej Umowie będą nadal miały zastosowanie do działania sklepu(-ów).

10. Odpowiedzialność operacyjna

Zakładając sklep ZAFFIRO przejmuje pełną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie. Obejmuje to między innymi listę produktów, ceny, działania marketingowe i interakcje z klientami. Model ten działa podobnie do systemu franczyzowego, gdzie ZAFFIRO przejmuje całą odpowiedzialność operacyjną. Dzięki temu Użytkownik nie ma żadnych obowiązków podatkowych ani prawnych związanych z prowadzoną działalnością sklepu.

11. Zapewnienie danych i prywatności

Użytkownik ma obowiązek udostępnić określone dane osobowe i finansowe w celu założenia i prowadzenia sklepu. ZAFFIRO zobowiązuje się obchodzić się z tymi danymi z najwyższą starannością, zapewniając ich poufność i ochronę przed nieuprawnionym dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

Aby uzyskać informacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych, zapoznaj się z naszą sekcją Polityka prywatności, który jest włączony do niniejszych Warunków przez odniesienie.

12. Konsekwencje i obowiązki podatkowe

Mając na uwadze pełną kontrolę operacyjną ZAFFIRO nad sklepami, Użytkownik jest zwolniony z bezpośrednich obowiązków podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednakże dochód dzielony z Użytkownikiem może podlegać podatkowi dochodowemu od osób fizycznych lub innym formom podatków zgodnie z lokalną jurysdykcją Użytkownika. Obowiązkiem Użytkownika pozostaje zgłoszenie takich dochodów, jeśli to konieczne, i zarządzanie wszelkimi konsekwencjami podatkowymi dla osób fizycznych. Dla jasności zaleca się użytkownikom skonsultowanie się z lokalnymi doradcami podatkowymi lub władzami.

13. Prawa własności intelektualnej

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że wszelkie prawa własności intelektualnej związane ze sklepem internetowym, w tym między innymi znaki towarowe, logo, materiały chronione prawem autorskim, projekty i patenty, należą wyłącznie i wyłącznie do NEIT. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie, powielanie lub fałszywe przedstawianie tych praw własności intelektualnej jest surowo zabronione bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NEIT. Użytkownicy, u których stwierdzono naruszenie tej klauzuli, mogą ponieść konsekwencje prawne i rozwiązać niniejszą Umowę.

14. Zakończenie

A) Przez ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCY KLG zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w następujących przypadkach:

  • Istotne naruszenie któregokolwiek postanowienia przez Użytkownika.
  • Nieuprawnione wykorzystanie własności intelektualnej.
  • Wszelkie działania lub zachowania, które mogą zaszkodzić reputacji lub biznesowi ZAFFIRO. 

Po rozwiązaniu umowy z któregokolwiek z powyższych powodów dostęp Użytkownika do sklepu internetowego, uczestnictwo w Programie Bundatia oraz wszelkie oczekujące wypłaty zostaną zawieszone lub wstrzymane.

B) Według użytkownika: Niniejsza Umowa została zawarta na minimalny okres 2 lat, w ciągu którego Użytkownik nie może wypowiedzieć Umowy. Po upływie początkowego 2-letniego okresu Użytkownik może rozwiązać niniejszą Umowę, przekazując ZAFFIRO pisemne powiadomienie z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem. Po wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika, Użytkownikowi nie będzie przysługiwać żadne niewypłacone wynagrodzenie ani przyszłe zyski z Programu Bundatia i będzie zobowiązany zwrócić nagrodę $50 w przypadku zamknięcia sklepu przez Użytkownika.

15. Rozstrzyganie sporów

W przypadku wszelkich sporów wynikających z lub związanych z niniejszą Umową, w tym wszelkich sporów dotyczących ważności, interpretacji, wykonania lub rozwiązania Umowy, strony postanawiają podjąć w pierwszej kolejności próbę polubownego rozwiązania sprawy w drodze negocjacji. Jeżeli stronom nie uda się osiągnąć porozumienia w ciągu 30 dni, spór zostanie przekazany do mediacji lub arbitrażu zgodnie z zasadami i procedurami Instytucji Arbitrażowej Szwajcarskich Izb (SCAI) lub innej wspólnie uzgodnionej organizacji mediacyjnej lub arbitrażowej

16. Prawo właściwe i jurysdykcja

Niniejsza Umowa podlega prawu szwajcarskiemu i zgodnie z nim jest interpretowana. Wszelkie działania prawne lub postępowania wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane muszą być wszczynane wyłącznie przed sądami w Bazylei w Szwajcarii. Obie strony zrzekają się wszelkich zastrzeżeń wynikających z braku jurysdykcji osobistej lub forum non conveniens.

17. Całość Umowy

Niniejsza Umowa stanowi pełne zrozumienie i porozumienie pomiędzy ZAFFIRO a Użytkownikiem, zastępując wszelkie wcześniejsze negocjacje, dyskusje i umowy, zarówno ustne, jak i pisemne, dotyczące przedmiotu zawartego w niniejszej umowie.

18. Zmiana terminu

ZAFFIRO.AGENCY KLG zastrzega sobie prawo do modyfikowania, poprawiania lub zastępowania niniejszego Regulaminu według własnego uznania. Jeżeli zmiana będzie znacząca, ZAFFIRO powiadomi z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Istotne zmiany zostaną określone wyłącznie według uznania ZAFFIRO. Dalsze uczestnictwo Użytkownika w Programie Bundatia po dokonaniu modyfikacji oznacza akceptację zmienionych warunków.

19. Dobra wiara, lojalność i zdrowy rozsądek

Strony zobowiązują się działać w dobrej wierze i kierować się zdrowym rozsądkiem w ramach niniejszej Umowy. W przypadku niejasności lub sporów wynikających z niniejszej Umowy, strony zobowiązują się do znalezienia polubownego rozwiązania w duchu dobrej wiary i przy uwzględnieniu zdrowego rozsądku.

Zmieniono od 5 stycznia 2023 r