Preskoči na vsebino Preskoči na nogo

Pogoji in določila za sodelovanje v programu Bundatia na platformah za e-trgovino

Ta določila in pogoji (»pogodba«) urejajo razmerje med ZAFFIRO.AGENCY KLG (»ZAFFIRO«) in posameznikom (»uporabnik«), ki se registrira za odprtje spletne trgovine za Ningbo Eliot International Trade Co., Ltd (»NEIT« ) v okviru sodelovanja med NEIT in ZAFFIRO, znanega kot program Bundatia.

S sprejemom teh Pravil in pogojev se uporabnik strinja z naslednjimi določbami:

1. Informacije o uporabniku

Uporabnik posreduje osebne podatke, vključno z, vendar ne omejeno na, ime, naslov, e-poštni naslov, telefonsko številko in podatke o kreditni kartici za namen odpiranja, delovanja in promocije svoje spletne trgovine. Uporabnik soglaša, da ZAFFIRO te podatke uporablja za marketinške, promocijske in administrativne namene, povezane s trgovino in programom Bundatia. Vsi osebni podatki bodo shranjeni varno in v skladu s švicarskim zakonom o varstvu podatkov (DSG). ZAFFIRO ne bo prodajal, dajal v najem ali delil uporabnikovih osebnih podatkov s tretjimi osebami izven namenov, opisanih v tej pogodbi, brez uporabnikovega izrecnega soglasja.

2. Obveznosti ZAFFIRO

ZAFFIRO je odgovoren za sestavo celovitega mesečnega poročila o prodaji spletne trgovine Uporabnika. To poročilo bo vključevalo, vendar ni omejeno na: skupni prihodek, razčlenitev prodaje, odstotni delež honorarjev, nastale stroške in vse druge pomembne finančne podatke. ZAFFIRO zagotavlja točnost podatkov in se zavezuje, da bo ta poročila posredoval v elektronski obliki, bodisi prek varne spletne platforme ali elektronske pošte, do konca meseca, ki sledi obdobju poročanja. Poročila bodo pregledna, v skladu z najboljšimi računovodskimi praksami in standardi ter bodo uporabniku omogočila jasno razumevanje finančne uspešnosti svoje trgovine.

3. Pristojbina za preverjanje

Provizije za preverjanje ne zaračuna ZAFFIRO, temveč upravljavec tržnice za namen potrditve plačilne metode uporabnika in zagotavljanja varnosti njegove platforme. Ta provizija, ki znaša približno 1 USD, bo zaračunana uporabnikovi kreditni kartici v začetni fazi odpiranja spletne trgovine. Uporabnik potrjuje in se strinja s to enkratno pristojbino brez možnosti vračila. ZAFFIRO ne prevzema nobene odgovornosti za to dajatev, razen če je večkrat pomotoma zaračunana ali v okoliščinah izven opisanega postopka.

4. Plačilo

Model delitve prihodkov

Zaslužek uporabnika temelji na modelu delitve prihodkov, ki izhaja iz dobička spletne trgovine. Uporabnik je upravičen do 25% deleža čistega dobička, ki ga ZAFFIRO prejme od NEIT. Čisti dobiček se določi po tem, ko se od bruto prihodka odštejejo vsi operativni stroški, provizije in stroški.

5. Izplačilo

Zaslužek, ki ga ustvari uporabnik, se izračuna mesečno in zajema prodajo od 1. do 31. v vsakem mesecu. Izplačila bodo uporabniku izvedena ob koncu meseca, ki sledi obračunskemu obdobju. Uporabnik bo prejel sredstva na način, ki ga je izbral v svojem profilu, naj bo to bančno nakazilo, spletne plačilne platforme ali drugi dogovorjeni načini. Vse stroške, povezane s prenosom ali prejemom sredstev, krije uporabnik.

6. Definicija uspešno ustanovljene trgovine

Trgovina se šteje za "uspešno ustanovljeno" pod naslednjimi pogoji:

 

a) Trgovina je bila uradno odprta na platformi, ki jo je določil ZAFFIRO.

b) Upoštevana je obvezna čakalna doba 2 tednov po odprtju trgovine.

 

Ta 2-tedenska čakalna doba je ključnega pomena za notranjo obdelavo in zagotavljanje pripravljenosti trgovine za nadaljnje nastavitve in delovanje. NEIT bo začel z nastavitvijo in konfiguracijo trgovine šele po koncu tega 2-tedenskega obdobja.

7. Zaprtje trgovin

Stabilnost in kontinuiteta trgovin sta podvrženi različnim dejavnikom, od katerih ZAFFIRO na mnoge ne more vplivati. Znano je, da platforme, kot je med drugim Etsy, občasno zapirajo trgovine brez izrecnega razloga. Čeprav si ZAFFIRO prizadeva zagotoviti dolgoživost in uspeh vsake trgovine, mora uporabnik priznati naslednje:

a) ZAFFIRO si pridržuje pravico zapreti katero koli trgovino brez predhodnega obvestila, če uporabnik krši katere koli smernice, pogoje ali se ne drži zahtev platforme. 

b) ZAFFIRO ni dolžan ali odgovoren za zaprtje trgovin s strani platform tretjih oseb. Za stalnost ali nemoteno delovanje katere koli trgovine ni zagotovila. 

c) V nesrečnem primeru zaprtja trgovine s strani platforme tretjih oseb si bo ZAFFIRO razumno prizadeval za komunikacijo s platformo in si prizadeval za ponovno vzpostavitev trgovine. Vendar rezultat ni zajamčen in je odvisen od presoje in politik platforme tretjih oseb.

Uporabnike spodbujamo, da pogosto preverjajo smernice platform tretjih oseb, so na tekočem z njihovimi pravilniki in ravnajo odgovorno, da zagotovijo neprekinjeno delovanje svojih trgovin

8. Zahteve za odprtje trgovine

Za odprtje trgovine mora uporabnik izpolnjevati naslednje pogoje:

  • Prebivati v eni od držav na odobrenem seznamu.
  • Biti star najmanj 18 let.
  • Imeti osebno kreditno ali debetno kartico. Predplačniške kartice ne sprejemajo.

9. Postopek odprtja trgovine

Trgovina mora biti izdelana s pomočjo ZAFFIRO in po smernicah ZAFFIRO. Za uporabnika je nujno, da vnese podatke o svoji kreditni kartici in osebne podatke, vključno s potrebno dokumentacijo. Ko je trgovina ustvarjena, mora uporabnik ZAFFIRU omogočiti popoln dostop do trgovine. Med postopkom nastavitve se uporabnik ne sme nikoli prijaviti v trgovino.

Poleg tega si ZAFFIRO pridržuje pravico, da sproži odprtje ene ali več spletnih trgovin (Amazon, Zaffiron itd.) po izbiri ZAFFIRO brez neposrednega nadzora ali izrecnega soglasja Registranta. V takih primerih bodo vsi drugi pogoji, opisani v tej pogodbi, še vedno veljali za delovanje trgovin(e).

10. Operativna odgovornost

Z ustanovitvijo trgovine ZAFFIRO prevzema polno odgovornost za njeno delovanje. To vključuje, vendar ni omejeno na seznam izdelkov, cene, tržne dejavnosti in interakcije s strankami. Ta model deluje podobno kot franšizni sistem, kjer ZAFFIRO prevzame vse operativne odgovornosti. S tem je zagotovljeno, da uporabnik nima davčnih ali zakonskih obveznosti v zvezi s poslovanjem trgovine.

11. Zagotavljanje podatkov in zasebnosti

Uporabnik je dolžan posredovati določene osebne in finančne podatke za namen vzpostavitve in vodenja trgovine. ZAFFIRO se zavezuje, da bo s takšnimi podatki ravnal z največjo skrbnostjo, zagotavljal njihovo zaupnost in zaščito pred nepooblaščenim dostopom v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov. 

Za informacije o zbiranju, uporabi in razkritju vaših osebnih podatkov se obrnite na našo Politika zasebnosti, ki je s sklicevanjem vključen v ta določila in pogoje.

12. Davčne posledice in odgovornosti

Glede na popoln operativni nadzor ZAFFIRO nad trgovinami je uporabnik oproščen neposrednih davčnih obveznosti, povezanih s poslovanjem. Vendar pa je lahko prihodek, ki se deli z uporabnikom, predmet dohodnine ali drugih oblik davkov v skladu z lokalno jurisdikcijo uporabnika. Uporabnik je še vedno dolžan prijaviti tak dohodek, če je potrebno, in upravljati morebitne osebne davčne posledice. Uporabnikom svetujemo, da se zaradi jasnosti posvetujejo s svojimi lokalnimi davčnimi svetovalci ali oblastmi.

13. Pravice intelektualne lastnine

Uporabnik potrjuje in se strinja, da vse pravice intelektualne lastnine v zvezi s spletno trgovino, vključno z blagovnimi znamkami, logotipi, avtorsko zaščitenim gradivom, dizajni in patenti, vendar ne omejeno nanje, pripadajo samo in izključno NEIT. Kakršna koli nepooblaščena uporaba, reprodukcija ali napačna predstavitev teh pravic intelektualne lastnine je strogo prepovedana brez predhodnega pisnega soglasja NEIT. Uporabniki, ki kršijo to klavzulo, se lahko soočijo s pravnimi posledicami in odpovedjo te pogodbe.

14. Odpoved

a) Avtor ZAFFIRO: ZAFFIRO.AGENCIJA KLG si pridržuje pravico do odpovedi te pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  • Materialna kršitev katerega koli določila s strani uporabnika.
  • Nepooblaščena uporaba intelektualne lastnine.
  • Vsa dejanja ali vedenja, ki bi lahko škodila ugledu ali poslovanju ZAFFIRO. 

Po prekinitvi zaradi katerega koli od zgoraj navedenih razlogov bo uporabnikov dostop do spletne trgovine, sodelovanje v programu Bundatia in vsa čakajoča izplačila začasno prekinjena ali zadržana.

b) Po uporabniku: Ta pogodba ima minimalno obdobje 2 let, v katerem uporabnik ne more odpovedati pogodbe. Po začetnem 2-letnem obdobju lahko uporabnik odpove to pogodbo s pisnim obvestilom ZAFFIRO vsaj 30 dni. Po prekinitvi s strani uporabnika uporabnik morda ni upravičen do kakršnega koli neplačanega nadomestila ali prihodnjih zaslužkov iz programa Bundatia in mora vrniti nagrado $50, če uporabnik zapre trgovino.

15. Reševanje sporov

Za vse spore, ki izhajajo iz ali v zvezi s to pogodbo, vključno s kakršnimi koli spori glede veljavnosti, razlage, izvajanja ali odpovedi pogodbe, se stranki strinjata, da bosta zadevo najprej poskušali rešiti sporazumno s pogajanji. Če stranki ne moreta doseči rešitve v 30 dneh, se spor napoti na mediacijo ali arbitražo v skladu s pravili in postopki švicarske arbitražne inštitucije (SCAI) ali katere koli druge mediacijske ali arbitražne organizacije, o kateri se medsebojno dogovorita.

16. Veljavno pravo in sodna pristojnost

To pogodbo ureja in razlaga v skladu z zakoni Švice. Vse pravne tožbe ali postopki, ki izhajajo iz ali v zvezi s to pogodbo, se morajo sprožiti izključno na sodiščih v Baslu v Švici. Obe strani se odpovedujeta kakršnim koli ugovorom na podlagi pomanjkanja osebne pristojnosti ali forum non conveniens.

17. Celotna pogodba

Ta pogodba predstavlja popolno razumevanje in soglasje med ZAFFIRO in uporabnikom ter nadomešča vsa predhodna pogajanja, razprave in dogovore, bodisi ustne ali pisne, povezane s temo vsebine.

18. Sprememba pogojev

ZAFFIRO.AGENCY KLG si pridržuje pravico, da po lastni presoji spremeni, popravi ali zamenja te Pogoje. Če je sprememba bistvena, bo ZAFFIRO poslal obvestilo vsaj 30 dni pred začetkom veljavnosti novih pogojev. Bistvene spremembe bo ZAFFIRO določil izključno po lastni presoji. Nadaljnje sodelovanje uporabnika v programu Bundatia po spremembah pomeni, da sprejema spremenjene pogoje.

19. Dobra vera, zvestoba in zdrava pamet

Stranki se zavezujeta, da bosta v okviru tega sporazuma delovali v dobri veri in po zdravi pameti. V primeru nejasnosti ali sporov iz te pogodbe se stranki zavezujeta, da bosta poiskali sporazumno rešitev v duhu dobre vere in ob upoštevanju zdrave pameti.

Spremenjeno od 5. januarja 2023